Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Definisjonskatalog for allmennlegetjenestenBeskrivelse
Første utgave av "Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten" er utarbeidet i forbindelse med Standardisering av informasjonsutveksling i helsevesenet (Standardiseringsprogrammet) og Helsevesenets Generelle Kravspesifikasjoner (HGK). Hensikten med en slik definisjonskatalog er å ha felles definisjoner og dermed forståelse av begreper og datagrunnlag som brukes i allmennlegetjenesten. Denne versjon av definisjonskatalogen er avgrenset til å omhandle allmennlegetjenesten. I det videre arbeidet vil katalogen utvides til å gjelde hele primærhelsetjenesten

Dato
torsdag 29. februar 1996

Versjon
1.0

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Direktoratet for e-helse

Begreper
Akutt sykdom
Akutt-tilfelle
Akutt-time
Alder
Allmennhelsetjenesten
Allmennlege
Allmennlegetjeneste
Allmennmedisin
Allmennmedisiner
Allmennpraksis
Allmennpraktiker
Allmennpraktiserende lege
Analyse
Anamnese
Annenlinjetjeneste
Ansvarsgruppe
Apotek
A-resept
Attføring
Autorisert lege
Avtale om driftstilskudd
Avtalebok
Avtalehjemmel
Avtalelege
Avtaleløs lege
Basisteam
Bedriftshelsetjeneste
Befolkning
Behandling
Behov
Beredskapsgodtgjørelse
Besøksrunde
Bidiagnose
Bivirkning
Blåresept
Bosted
B-resept
Bydelslege
Bydelslege I
Bydelslege II
Bydelsoverlege
Daglegevakt
Definerte døgndoser
Dekningsgrad
Diagnose
Diagnosekode
Diagnostikk
Diagnostisk prosedyre
Diagnostiske kriterier
Direkte kontakt
Driftsavtale
Driftstilskudd
Egenandel
Egenbetaling
Egenkontroll
Egenkontroll-system
Egenomsorg
Ekteskapelig status
Enkel pasientkontakt
Enkel pasientkontakt med fremmøte
Enkel pasientkontakt uten fremmøte
En-legepraksis
Epikrise
Episode
Etterkontroll
Etterutdannelse
Faglige kvalifikasjoner
Familielege
Fast lege
Fast pasient
Fastlege
Fastlønnslege
Fastlønnsordning
Fastlønnstilskudd
Felles basis datasett
Forbruksmateriell
Forebyggende helsearbeid
Forebyggende medikasjon
Forebyggende tiltak
Frikort
Funn
Fylkeshelsetjeneste
Fylkeslege
Fysikalsk behandling
Fødselsnummer
Førstelinjetjeneste
Generell helseundersøkelse
Gjestepasient
Grunnutdannelse
Gruppepraksis
Grupperettet helsearbeid
Habilitering
Hastegrad
Helse
Helse- og sosialsenter
Helsearbeider
Helseattest
Helsefremmende arbeid
Helsefremmende tiltak
Helsehjelp
Helseinstitusjon
Helsekontroll
Helseopplysning
Helsepersonell
Helseproblem
Helsesekretær
Helsesenter
Helsesjef
Helsestasjon (for barn)
Helsestasjonslege
Helsestasjonsvirksomhet
Helsesøster
Helsetilstand
Helsetjeneste
Helsetjenestebehov
Helsetjenesteetterspørsel
Helsetjenestekontakt
Helseundersøkelse
Helsevesen
Henvise
Henvisning
Hjelpepersonell
Hjelpepleier
Hjemmekontor
Hoveddiagnose
Hvit resept
ICD
ICPC
Indirekte kontakt
Individrettet medisin
Innleggelse
Insidens
Internkontroll
Internkontrollsystem
Journal
Kapasitet
Kirurgia minor
Kirurgisk behandling
Klage
Klinisk diagnose
Klinisk undersøkelse
Kommunehelsetjenesten
Kommunelege
Kommunelege I
Kommunelege II
Kommuneoverlege
Konsultasjon
Kontakt
Kontaktens varighet
Kontaktform
Kontakthyppighet
Kontaktperson
Kontakttidspunkt
Kontakttype
Kontaktårsak
Kontorkontakt
Kontortid
Kontroll
Kontrollfunksjon
Kronisk sykdom
Kurativ medisin
Kvalitet
Kvalitetssikring
Laboratorieanalyse
Laboratorieprøve
Laboratorium
Ledsagelse
Ledsager
Lege
Lege uten avtale
Legeerklæring
Legegruppe
Legekontakt
Legekontor
Legelisens
Legemiddel
Legepraksis
Legeregning
Legesekretær
Legesenter
Legespesialist
Legespesialisttjeneste
Legevakt
Legevaktsentral
Legevikar
Listepasient
Livsstil
Medarbeider
Medarbeiderkontakt
Medhjelper
Medikamentell behandling
Medisinsk attføring
Medisinsk behandling
Medisinsk stønad
Medisinsk utdannelse
Medisinskgrunnutdannelse
Melding
Mellomlegg
Midlertidig pasient
Minste basis datasett
Normaltariff
Nytt problem
Nytt tilfelle
Observasjonsdiagnose
Offentlig godkjent lege
Omsorg
Oppfølging
Pasient
Pasientadministrativt arbeid
Pasientidentifikasjon
Pasientjournal
Pasientkontakt
Pasient-lege-kontakt
Pasientpågang
Personnummer
Plage
Pleie
Poliklinikk
Populasjon
Praksis
Praktiserende spesialist
Prevalens
Primærhelsetjeneste
Primærlege
Privat praksis
Privatpraktiserende lege
Produktivitet
Prøve
Prøvemateriale
Prøvesvar
Prøvetakning
Psykoterapi
Pårørende
Refusjon
Regningskort
Rehabilitering
Reisetillegg
Rekvirent
Rekvirere
Rekvisisjon
Resept
Reseptutsteder
Ressursutnyttelse
Risikofaktor
Råd
Samfunnsmedisin
Samfunnsmedisiner
Samlivsstatus
Samtale
Screening
Selvhjelpsgruppe
Silingsundersøkelse
Sivilstatus
Skade
Skolehelsetjeneste
Skolelege
Småkirurgi
Solo-praksis
Sosialtjeneste
Spesialisering
Spesialist
Spesialist i allmennmedisin
Spesialist i samfunnsmedisin
Spesialisthelsetjeneste
Stillingsandel
Stykkpris
Støttebehandling
Sub-akutt sykdom
Sykdom
Sykdomsepisode
Sykdomsperiode
Sykdomstegn
Sykebesøk
Sykehistorie
Sykehjem
Sykehus
Sykelighet
Sykepengeattest
Sykepleier
Syketilfelle
Sykmelding
Sykmelding II
Symptom
Syndrom
Særomsorg
Søknad
Takstsystem
Tegn
Telefaksresept
Telefonkonsultasjon
Telefonkontakt
Telefonresept
Telefontilgjengelighet
Tentativ diagnose
Terapeutisk tjeneste
Tilfelle
Tilgjengelighet
Tilknytningsform
Tilleggshonorar
Tilsynslege
Tilsynsmyndighet
Tiltak
Trygd
Trygdekontor
Trygderefusjon
Trygderesept
Trygderetten
Turnuskandidat
Uførepensjon
Uførhet
Ulykke
Undersøkelse
Utdannelse
Utekontor
Utnyttelse
Utnyttelsesgrad
Utredning
Vaksinasjon
Vaksine
Vaktgodtgjørelse
Vanlig time
Veiledning
Venteliste
Ventetid
Videreutdannelse
Villet egenskade
Vold
Vurdering
Yrkesmessig attføring
Yrkesstatus
Øyeblikkelig hjelp
Åpent venterom
Åpningstid

 

  Gi tilbakemelding på denne siden