Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

HelseinstitusjonDefinisjon
En helseinstitusjon kan være (43, 29):
a. Institusjon som nevnt i § 1 første ledd nr. 1 i lov om sykehus som har lege fast knyttet til institu-sjonen.
b. Institusjon som nevnt i § 1 i lov om psykisk hel-severn unntatt ettervernshjem og privat forplei-ningssted.
c. Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie etter § 1-3 annet ledd nr. 5 i lov om helse-tjenesten i kommunene.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Institusjoner.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden