Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelseinstitusjonDefinisjon
En helseinstitusjon kan være (43, 29):
a. Institusjon som nevnt i § 1 første ledd nr. 1 i lov om sykehus som har lege fast knyttet til institu-sjonen.
b. Institusjon som nevnt i § 1 i lov om psykisk hel-severn unntatt ettervernshjem og privat forplei-ningssted.
c. Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie etter § 1-3 annet ledd nr. 5 i lov om helse-tjenesten i kommunene.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Institusjoner.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden