Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

BasisteamDefinisjon
Tverrfaglig sammensatt gruppe som er et rådgivende organ som har til oppgave å vurdere behov og mulighet for attføringstiltak som langtidssykmeldte, yrkeshemmede og eventuelt andre har, for å få eller beholde høvelig arbeid.
Gruppen er sammensatt av representanter fra trygdekontor, arbeidskontor og med en lege og kan etter behov suppleres med annet fagpersonell.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Diagnose.
Helsepersonell.
Kommunehelsetjenesten.

Se også

Attføring

 

  Gi tilbakemelding på denne siden