Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TiltakBehandling Tiltak for å helbrede, bekjempe, lindre og forhindre plager, sykdom, skade eller funksjonshemning eller evt. konsekvenser av dette med bakgrunn i medisinsk vitenskap og kunnskap.
Behandling Tiltak for å helbrede, bekjempe, lindre og forhindre plager, sykdom, skade eller funksjonshemning eller evt. konsekvenser av dette med bakgrunn i medisinsk vitenskap og kunnskap. Deles gjerne inn i hovedgruppene: medisinsk behandling,kirurgisk behandling,fysikalsk behandling,psykoterapeutisk behandling.
Behandling Tiltak for å helbrede, bekjempe, lindre og forhindre plager, sykdom, skade eller funksjonshemning med bakgrunn i vitenskap og kunnskap.
Behandlingsserie Et antall enkeltbehandlinger av samme type i en omsorgsperiode.
Egenomsorg Individets omsorg for sin egen helse.
Den omfatter den enkelte personens helsebevarende og sykdomsforebyggende tiltak og selvbehandling. Den omfatter også individets kunnskap om hvor, når og hvordan den profesjonelle helsetjenesten bør brukes. Omsorg for seg selv etter legekontakt eller sykehusinnleggelser er også en del av begrepet.
Egenomsorg Aktiviteter individet selv tar initiativ til og utføre på egne vegne, for å opprettholde liv, helse og velvære.

Egenomsorg forutsetter også individets kunnskap om hvor, når og hvordan den profesjonelle helsetjenesten bør brukes.
Helsehjelp Enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som er utført av helsepersonell.
Helsehjelp Enhver tjeneste som noen trenger på grunn av sykdom, skade, funksjonshemning eller graviditet eller for å forebygge slike tilstander og som helsetjenesten er nærmest til å gi (37).
Komplikasjon som følge av tiltak Uønsket medisinsk tilstand som oppstår i tilknytning til, eller som resultat av, utredning, behandling eller pleie.
Kontroll Planlagt oppfølging etter tidligere kontakt uten planlagte tiltak.
Kontroll En avtale om ny kontakt som helsepersonell har tatt initiativet til, for et pågående helseproblem.Inkluderer etterkontroll og oppfølging.
Omsorg De kvalitative elementene som inngår i den hjelp og de tjenester som ytes, og som ytrer seg ved at helsepersonell eller medhjelper på profesjonell og forpliktene måte viser empati.
Omsorg De kvalitative elementene som inngår i den hjelp og de tjenester som ytes og som ytrer seg ved at legen eller medarbeider på profesjonell og forpliktende måte viser forståelse og innlevelse, trøster og gir støtte, avlaster skyldfølelse og ansvar.
Pleie Stell, pass og tilsyn, hjemme eller i institusjon, i samband med sykdom eller andre tilstander som reduserer en persons evne til å utføre nødvendige daglige aktiviteter eller ta vare på seg selv.
Dette inkluderer pleie spesifikk for det aktuelle problemet(ene) og andre aktiviteter i samband med dette som stimulerer egenomsorg, fremmer helsen på annen måte og motvirker ytterligere tap av funksjonsevne.
Prosedyre Pasientrettet tiltak kategorisert etter en nirmgivende beskrivelse eller et kodeverk.

I kvalitetssikringsarbeid brukes prosedyre om skriftlige retningslinjer for et tiltak.
Prosedyre Ethvert kodet eller på annen måte klassifisert eller beskrevet tiltak overfor pasient.
Råd Helsehjelp basert på medisinsk faglige opplysninger om og forslag til tiltak og løsninger som er tilpasset pasientens forutsetninger og behov.
Råd Forslag til tiltak og løsninger basert på helsefaglige opplysninger som er tilpasset brukerens forutsetninger og behov.
Støttebehandling Hjelp og tiltak som fremmer vedlikehold av psykiske og sosiale funksjoner.
Særomsorg Et organisert og avgrenset helsetjenestetilbud tilrettelagt for en spesiell pasientgruppe.
Tiltak Omfatter utredning, samtale, behandling, forebygging, helsefremmende arbeid, habilitering, rehabilitering, pleie.
Tiltak Utredning, behandling eller pleie i tilknytning til en omsorgsperiode.
Veiledning Helsehjelp basert på medisinsk faglig opplæring og instruksjon, som er tilpasset pasientens forutsetninger og behov.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden