Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SykdomAkutt sykdom En sykdom som begynner brått med tydelige symptomer og som går over etter en relativt kort periode.
Akutt-tilfelle
Episode Et helseproblem hos en pasient fra det første gang blir presentert for og registrert av helsepersonell/helsetjenesten til siste kontakt for det samme problemet hos samme instans.
Som ny episode regnes den første presentasjonen av et helseproblem hos en pasient som blir registrert av helsepersonell/helsetjenesten, inkludert den første presentasjonen av tilbakefall av et tidligere løst eller overstått problem.
Kronisk sykdom En sykdom som utvikler seg langsomt og som varer en lang tid.
Vanligvis sykdom som har en sykdomsperiode med varighet seks måneder eller mer, ofte resten av personens liv (5).
Nytt tilfelle
Plage Et symptom som volder lidelse (24). Brukes ofte som uttrykk for pasientens opplevde årsak til at helsetjenesten kontaktes.
Skade 1) Helseproblem forårsaket av ytre påvirkning av fysiske eller psykiske agens, i en mengde som overstiger den menneskelige organismens toleransenivå. Dette omfatter også fravær av nødvendige agens.
2) Resultatet av plutselig (mindre enn 48 timer) påvirkning på kroppen av fysisk(e) agens som mekanisk energi, varme, elektrisitet, kjemikalier eller stråling, og i en mengde som overstiger den menneskelige organismens toleransenivå. Dette omfatter også plutselig fravær av nødvendige agens (f.eks. surstoff ved drukning) (41).
Skadepasientene inndeles etter hvordan skaden er skjedd:
1) Ulykke - en ufrivillig hendelse forårsaket av en hurtigvirkende kraft eller påvirkning som kan ytre seg i skade på kroppen.
2) Vold - slagsmål, håndgemeng, mishandling, drap og drapsforsøk.
3) Villet egenskade - selvmord, selvmordsforsøk, villet forgiftning, villet overdose av alkohol, narkotika, tabletter eller annen villet skade på seg selv.
Sub-akutt sykdom En mindre akutt sykdom.
Vanligvis en sykdom som har en sykdomsperiode med en varighet fra fire uker til seks måneder (5).
Sykdom En tilstand med svikt i organismens strukturer, deler eller systemer som resulterer i forstyrrelse av vitale fysiske eller psykologiske funksjoner.
I en praktisk medisinsk sammenheng et helseproblem hos en person som kan bli karakterisert ved et kjent sett av symptomer, tegn eller laboratoriefunn som kan tilskrives kjent(e) årsak(er) eller et syndrom.
Sykdomsepisode En episode med sykdom.
Sykdomsperiode Et tidsrom hvor en person har en sykdomstilstand. Sykdomsperioden varer fra første symptom/tegn oppdages av pasienten eller helsevesenet til fravær av symptom/tegn eller til dødstidspunktet.
Sykdomsperiode Varigheten av en sykdom hos en pasient fra tidspunkt for start til eventuell slutt på problemet for pasienten (5).
Varigheten avgjør om en sykdom skal klassifiseres som akutt sykdom, sub-akutt sykdom eller kronisk sykdom.
Sykdomstegn Funn påvist ved klinisk undersøkelse (utslett, bilyder m.v).
Syketilfelle Et tilfelle med en bestemt sykdom.
Tilfelle En person i en befolkning som er registrert å ha en bestemt sykdom eller risikofaktor.
Som nytt tilfelle regnes registreringen av en ny person i en befolkning med et bestemt sykdom eller risikofaktor, inkludert ny registrering etter et tilbakefall av et tidligere løst eller overstått tilfelle.
Ulykke
Villet egenskade
Vold

 

  Gi tilbakemelding på denne siden