Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

LegeorganisasjonAllmennpraksis Utøvelse av allmennmedisinsk virksomhet overfor en befolkning.
Avtale om driftstilskudd Avtale som en allmennlege har med en kommune om drift av praksis (Tilsvarende for spesialist og fylkeskommune).
Omfatter bl.a. avtale om omfanget av andre tjenester legen plikter å yte innenfor kommunehelsetjenesten (helsestasjon, tilsynslege m.v.), legevakt, åpningstid i praksisen og størrelse på driftstilskudd. Avtalen gir legen rett til refusjon for tjenester fra folketrygden.
Avtalen åpner for ulike løsninger mht. oppgjøret mellom legen og kommunen. Noen kommuner holder lokaler og personell mot en "leie" som tilsvarer driftstilskuddet eller annet beløp som avtales. En annen løsning har vært en "leie" knyttet til en prosentandel av legens refusjon fra folketrygden (prosentavtale). Ved fullstendig privat virksomhet holder legene lokaler, ansetter personell og betjener alle utgifter selv og mottar hele driftstilskuddet. Det finnes flere varianter av alle disse løsningene.
Synonym:
Driftsavtale.
Avtalehjemmel
Beredskapsgodtgjørelse Se under Legevakt.
Driftsavtale
Driftstilskudd Et fast beløp pr. år som kommunen yter som et vederlag for drift av privat praksis med avtalehjemmel.
Driftstilskuddet fastsettes etter overenskomst mellom KS og Dnlf og er gradert etter standard på praksisen. Kommunalt driftstilskudd kommer i tillegg til refusjon fra folketrygden og pasientens mellomlegg.
En-legepraksis En praksis hvor en enkelt lege yter helsetjenester til befolkning (5).
Synonym:
Solo-praksis.
Gruppepraksis
Hjemmekontor Et legekontor som er lokalisert til legens hjem (5).
Legegruppe En praksis hvor flere leger deler kontorer, men ikke har felles ansvar for pasienter (5).
Legekontor Lokaler der legen driver sin praksis. Mer enn en lege foruten annet helsefaglig eller ufaglært personell kan arbeide i disse lokalene (5).
Legelisens Begrenset tillatelse til å utøve legevirksomhet etter betingelser gitt i forskrifter fastsatt av Sosial- og helsedepartementet i henhold til lov om leger.
Legepraksis
Praksis Den organisatoriske struktur hvor en enkelt lege yter helsetjenester til en befolkning (5).
Her brukes praksis synonymt med legepraksis.
Privat praksis Se under Privatpraktiserende lege.
Solo-praksis
Stillingsandel Beskriver heltidsstillinger, deltidsstillinger, delte stillinger, etc. (43).
Tilknytningsform Kommunen kan tilknytte seg leger enten ved kommunale stillinger med fast lønn eller ved avtaler om driftstilskudd med privatpraktiserende leger. Det finnes også leger uten avtale med kommunen.
Utekontor Et legekontor som etter avtale betjenes av lege(r) som har et annet kontor som sitt faste hovedkontor.
Vaktgodtgjørelse Tidslønn for vaktberedskap.
Åpent venterom En ordningen med "åpent venterom" innebærer at pasientene kommer uten å ha timeavtale og bare venter på tur. Det er ingen timebestilling.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden