Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

StrategiBefolkningsrettet strategi Planlegging av tiltak som tar utgangspunkt i helsetilstanden til større befolkningsgrupper, kjennetegnet ved alder, kjønn, yrke, sosialstand, geografi og identifiserte risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer med hensikt å fremme helse.
Folkehelsearbeid Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon.
  • Folkehelsearbeidet må bygge på at alle samfunnssektorer og forvaltningsnivåer - på politisk, administrativt og faglig plan - føler et ansvar for å fremme folkehelsen.
  • Folkehelsearbeidet og utvikling av aktive og trygge lokalsamfunn er to sider av samme sak.
  • Konkrete tiltak planlegges, utvikles og iverksettes i et forpliktende samarbeid mellom berørte parter.
  • De som blir berørt av planer og tiltak må være med på denne prosessen.
  • Planer og tiltak må evalueres med sikte på å se om de har positive virkninger på folkehelsen.
Forebyggende helsearbeid Forebyggende helsearbeid inkluderer sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid.

Det forebyggende helsearbeidet dreier seg om å fremme helse og bidra til at helsen blir en positiv ressurs i hverdagen.
Helsefremmende arbeid Tiltak for å bedre livskvalitet, trivsel og mulighetene til å mestre utfordringer og belastninger i dagliglivet samt arbeid for å øke den enkeltes så vel som fellesskapets kontroll over faktorer som fremmer helse.

Fem hovedkategorier tiltak omfattes av begrepet:
  • å utforme en politikk som legger de samfunnsmessige forholdene til rette for å fremme folks helse, f.eks. priser og arbeidsmiljø.
  • å skape støttende miljøer, f.eks. arbeidsmiljø som ikke tillater trakassering.
  • å styrke lokalsamfunnets evne til å handle, f.eks. å tilføre ressurser, muligheter til å bestemme over ting.
  • å utvikle personlige ferdigheter, f.eks. hva enkeltpersoner selv kan gjøre for å ivareta egen helse.
  • å reorientere helsevesentet mot helsefremmende arbeid, f.eks. at profesjonene må arbeide utadrettet.
Helseopplysning Tiltak innen forebyggende og hselfremmende arbeid som tar sikte på å påvirke menneskers atferd og holdninger vedrørende ulike levevaner.
Høyrisikostrategi Planlegging av tiltak rettet mot individer eller grupper som kan være disponert for å utvikle sykdom eller helseproblem.

Dette er en strategi innenfor sykdomsforebyggende arbeid.
Miljørettet helsevern Del av kommunens helsetjeneste som arbeider spesialet med faktorer i miljøet som kan ha betydning for arbeidet med å fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte.

Disse faktorer omfatter blant annet biologiske-, kjemiske-, fysiske- og sosiale miljøfaktorer.
Monitorering Systematisk og regelbundet innsamling og vurdering av data, om miljø- og helseforhold.
Primærforebyggende arbeid - se Sykdomsforebyggende arbeid.
Sekundærforebyggende arbeid - se Sykdomsforebyggende arbeid.
Sykdomsforebyggende arbeid Aktiviteter som omfatter:

Primærforebyggende arbeid der tiltak rettes mot mulige problemer før de oppstår, f.eks. vaksinering, og helseopplysning i forhold til ernæreing, ulykker og røyking.

Sekundærforebyggende arbeid i tilfelle problemet, skaden eller sykdommen foreligger. målet er å oppdage dette så tidlig som mulig slik at videreutvikling eller tilbakefall kan unngås eller holdes under kontroll.

Dette skjer gjennom oppsøkende virksomhet til visse målgrupper og organisert samarbeid mellom helse, skole, barnevern og politi. I enkelte fagmiljøer innledes nivået i tidlig og sen sekundærforebygging.

Tertiærforebyggende arbeid som tar sikte på å hindre forverring av allerede eksisterende problem.

Tiltak som f.eks. å avstigmatisere og reintegrere mennester etter behandling og utvikle gode nettverk f.eks. for funksjonshemmede.
Tertiærforebyggende arbeid - se Sykdomsforebyggende arbeid.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden