Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Akt°rer
     Attf°ring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og unders°k

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivň
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven pň din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelseregisterBehandlingsrettet helseregister Journal- og informasjonssystemer eller annet helseregister som har til formňl ň gi grunnlag for handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mňl i forhold til den enkelte pasient og som utf°res av helsepersonell, samt administrasjon av slike handlinger.
Databehandlingsansvarlig Den som bestemmer formňlet med behandlingen av helseopplysningene og hvilke hjelpemidler som kan brukes.

Departementet er databehandlingsansvarlig for sentrale helseregistre. Fylkeskommunen er databehandlingsansvarlig for regionale helseregistre, og kommunen er databehandlingsansvarlig for lokale helseregistre.
Helseopplysninger Opplysninger og vurderinger om, eller av betydning for, helseforhold som kan knyttes til en enkeltperson.

Bestemmelser om taushetsplikt i forhold til helseopplysninger finnes i Helsepersonelloven paragraf 21.
Helseregister Register, fortegnelse m.m. der helseopplysninger lagres systematisk slik at opplysninger om den enkelte person kan finnes igjen.

Herunder h°rer behandlingsrettede helseregistre.
Medisinsk register Strukturert samling av medisinske opplysninger om pasienter.

Medisinske registre er organisert for ň gi kontrollert og effektiv registertilgang og for ň gi mulighet til ň kombinere opplysninger. Alle medisinske registre skal ha en databehandlingsansvarlig.
Registeransvarlig - se Databehandlingsansvarlig.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden