Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Akt°rer
     Attf°ring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og unders°k

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivň
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven pň din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Forebyggende tiltakForebyggende helsearbeid Forebyggende helsearbeid inkluderer sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid.

Det forebyggende helsearbeidet dreier seg om ň fremme helse og bidra til at helsen blir en positiv ressurs i hverdagen.
Forebyggende helsearbeid Kartlegge og overvňke, fjerne, redusere og beskytte mot faktorer som kan f°re til sykdom, skade, psykiske og sosiale problemer hos det enkelte individ, hele eller grupper av befolkningen.
Forebyggende medikasjon Legemidler som blir gitt for ň forhindre eller redusere risikoen for at en pasient blir syk. F.eks. malariaprofylakse, gammaglobuliner, antibiotika gitt f°r inngrep.
Forebyggende tiltak Omfatter vaksinering, screening-unders°kelser, helsekontroller, helseopplysning, familieplanlegging, samt milj°rettet helsevern, smittevern, lovgivning og reguleringstiltak.
Generell helseunders°kelse
Helsefremmende arbeid Arbeid med enkeltpersoner, grupper og milj° som tar sikte pň ň unders°ke og iverksette aktiviteter og tiltak som °ker folks selvf°lelse, kompetanse og probleml°sende evne, utvikle sosiale relasjoner og styrke kroppens forsvar gjennom ernŠring, gode levevaner og mosjon for derved ň gi bedre motstandskraft for vanskelige situasjoner eller skadelige pňvirkninger, samt ň gi bedre livskvalitet og trivsel.
Helseopplysning Systematisk opplysningsvirksomhet overfor individer og grupper med sikte pň ň fň dem til ň ta vare pň sin helse og mestre sine sykdommer (6).
Helseunders°kelse

 

  Gi tilbakemelding på denne siden