Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Akt°rer
     Attf°ring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og unders°k

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivň
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven pň din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

RefusjonEgenandel Andelen pasienten selv mň betale for en tjeneste eller utgift som ikke er refusjonsberettiget etter forskrifter i henhold til lov om folketrygd paragraf 2-5 (28). Summen av egenandeler gjelder opp til et visst bel°p (tak) pr. kalenderňr. Har pasienten utgifter utover dette, fňr vedkommende frikort.
Synonym:
(pasientens) mellomlegg.
Egenbetaling Summen av utgifter pasienten betaler ved en helsetjenestekontakt.
Det omfatter hos allmennlegen egenandel, tilleggshonorarer og dekning av forbruksmateriell.
Frikort Fritak for betaling av egenandel ved tjenester og utgifter som er refusjonsberettiget etter forskrifter i henhold til lov om folketrygd.
Medisinsk st°nad Ytelser som gis etter folketrygdloven til personer som pň grunn av sykdom, legemsfeil, svangerskap og nedkomst trenger hjelp (28).
Mellomlegg
Normaltariff Et oppsett av ulike takster som beskriver ulike tjenester og betaling for disse (6, 9). Den definerer prinsipielt sett den prisen avtaleleger kan ta av pasienten for tjenesten som pasienten fňr.
Legen kan pň vegne av pasienten sette frem krav om trygderefusjon. En fňr dermed f°lgende sammenheng pň de enkelte takster:
Honorartariff (takster etter Normaltariff)-Trygderefusjon (etter refusjonstariff)= Egenandel
Refusjon
Stykkpris I tillegg til driftstilskudd fra kommunen fňr avtalelegen betaling pr. ytelse fra Folketrygden. Grunnlaget for denne betaling er "Normaltariff for den norske lŠgeforening".
Takstsystem
Tilleggshonorar Honorarer en lege krever for en tjeneste som ikke dekkes av trygderefusjonen og egenandel.
Trygderefusjon Den delen av oppgj°ret for en tjeneste som pasienten etter lov om folketrygd kan kreve dekket av trygden. Vanligvis vil legen pň vegne av pasienten kunne kreve dette bel°pet utbetalt direkte til seg.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden