Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Akt°rer
     Attf°ring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og unders°k

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivň
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven pň din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

InternkontrollsystemEgenkontroll
Egenkontroll-system
Internkontroll ┼ pňse at virksomhet og tjenester blir planlagt, utf°rt og vedlikeholdt i samsvar med allment aksepterte faglige normer og krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, forskrift eller retningslinjer (33).
Internkontrollsystem Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene ut°ves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov og forskrift. De systematiske tiltakene skal vŠre beskrevet i administrative prosedyrer (Forskrift om internkontroll).
Kvalitet 1) Helheten av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som vedr°rer dets evne til ň tilfredsstille fastsatte krav eller behov som antydet (NS-ISO 8402).
2) Helheten av de egenskaper og kjennetegn ved allmennlegetjenesten som vedr°rer dens evne til ň tilfredsstille allment aksepterte faglige normer og krav, og samfunnets og den enkelte pasients behov.
Kvalitetssikring 1) Alle de planlagte og systematiske tiltak som er n°dvendig for ň fň tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller en tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet (NS-ISO 8402).
2) Alle de planlagte og systematiske tiltak som er n°dvendige for ň fň tiltro til at allmennlegetjenesten tilfredsstiller angitte krav til tilgjengelighet og likhet, og for ň vŠre en behovsrelatert, effektiv, faglig og etisk forsvarlig tjeneste.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden