Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Akt°rer
     Attf°ring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og unders°k

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivň
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven pň din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

PasientDagpasient Pasient med dagopphold.
Ekteskapelig status
Fast pasient
Gjestepasient Innlagt pasient i fylkeskommunalt sykehus utenfor eget fylke, statlig sykehus eller annet offentlig godkjent sykehus og hvor bostedsfylket betaler for oppholdet.
Gjestepasient Pasient med annet bosted enn der tjenesten ytes; i kommunehelsetjenesten en annen kommune, i fylkeshelsetjenesten et annet fylke.
Journal Se: Pasientjournal
Ledsagelse Se under Ledsager.
Ledsager Person som f°lger en pasient til/fra eller oppholder seg sammen med en pasient i helsetjenesten.
Ledsager Person som oppholder seg sammen med en innlagt pasient i sykehus og som overnatter.
Listepasient
Midlertidig pasient
Pasient En person som henvender seg til helsevesenet med anmodning om helsehjelp eller som helsevesenet gir eller tilbyr helsehjelp i individuelle tilfeller (37). Begrepet pasient kan ogsň omfatte uf°dte personer.I allmennpraksis skiller man mellom:
* Registrert pasient er en pasient som har fňtt opprettet journal og som finnes i det aktive journalsystemet som er i bruk.
* Tidligere registrert pasient er en pasient hvor journalen er tatt ut av det aktive journalsystemet eller arkivert.
* Listepasient er en pasient som har en formell avtale om kontinuerlige legetjenester fra en fastlege.
* Fast pasient er en pasient som, direkte eller indirekte, avtale om kontinuerlige legetjenester fra en bestemt allmennlege eller en bestemt legepraksis (5).
* Midlertidig pasient er en pasient som mottar tjenester fra en allmennlege eller en legepraksis, men som er fast pasient hos en annen lege eller i en annen praksis. Inkluderer gjestepasient.
* Tidligere pasient er en pasient som ikke lenger er fast pasient eller listepasient (eksklusive midlertidige pasient).
Pasient En person som henvender seg til helsevesenet med anmodning om helsehjelp, eller som helsevesenet gir eller tilbyr helsehjelp i individuelle tilfeller.
Pasientidentifikasjon Entydig identifikasjon til en pasient, f.eks. f°dselsnummer, eget l°penummer (5).
Pasientjournal Samlet dokumentasjon om en persons sykdom, behandling og pleie og relevante personlige forhold som er nedtegnet av lege eventuelt annet helsepersonell i henhold til dokumentasjonsplikt.
Pasientnummer Entydig identifikasjon av en pasient.
Pňr°rende Person som er registrert som kontakt for informasjon om pasientens tilstand eller utvikling, dette er oftest familie eller verge.
Samlivsstatus Beskrivelse av samliv i parforhold. Inndeles i gifte, (ugifte) samboende, lever ikke i samliv.
Sivilstatus
Utskrevet pasient En pasient regnes som utskrevet nňr sykehusoppholdet er avsluttet, ogsň om pasienten d°de.
Utskrivingsklar pasient Pasient som oppholder seg i sykehus etter den dato hvor sykehuset har definert tiltakene som avsluttet, og hvor sykehuset har sendt melding til kommunehelsetjenesten eller annen helseinstitusjon om dette.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden