Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Akt°rer
     Attf°ring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og unders°k

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivň
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven pň din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SykehusAvdeling Organisatorisk enhet ved en helseinstitusjon.

En avdeling kan bestň av en eller flere enheter (for eksempel poster), og den kan vŠre en klinisk avdeling, en serviceavdeling eller en medisinsk avdeling.
Avdeling Organisatorisk enhet i sykehus.
Avdelingskode Kode for avdeling i henhold til gjeldende kodeverk for dette fra helsemyndighetene.

Gjeldende kodeverk er beskrevet i rundskriv IK44/89 fra Statens helsetilsyn (davŠrende helsedirektoratet).
Avdelingskode Avdelingsidentifikasjon i henhold til gjeldende kodeverk for driftsenheter i sykehus som er fastsatt av Statens helsetilsyn.
Held°gnspost Post med senger og personell hvor man kan overvňke og behandle pasienter d°gnkontinuerlig.
Ikkemedisinsk serviceavdeling Avdeling i sykehus som leverer ikkemedisinske tjenester og varer til sykehuset og eventuelt til andre deler av helsevesenet.
Intensivavdeling/
post
Klinisk enhet med tekniske senger for pasienter med sŠrskilt ressursbehov. Enheten er bemannet og utstyrt for intensiv overvňkning/behandling av pasienter.
Klinisk avdeling Avdeling i sykehus, som regel inndelt etter klinisk spesialitet, bemannet og utrustet til ň ta overordnet medisinsk faglig ansvar for tiltak overfor pasienter.
Medisinsk serviceavdeling Avdeling i sykehus som leverer medisinske tjenester til kliniske avdelinger innen sykehuset og eventuelt til andre deler av helsevesenet.
Post Organisatorisk enhet innen en dag- eller d°gnavdeling.

Dette vil ofte vŠre den minste funksjonelle kliniske enhet ved en dag- eller d°gnavdeling dersom avdelingen er inndelt i mindre enheter.
Post Administrativ inndeling av en klinisk avdeling eller seksjon.
Seksjon Medisinsk-faglig inndeling av en klinisk avdeling eller medisinsk serviceavdeling.
Sykehus Helseinstitusjon som unders°ker og/eller behandler pasienter og hvor pasienter kan innlegges.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden