Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

BehandlingBehandling Tiltak for å helbrede, bekjempe, lindre og forhindre plager, sykdom, skade eller funksjonshemning med bakgrunn i vitenskap og kunnskap.
Behandling Tiltak for å helbrede, bekjempe, lindre og forhindre plager, sykdom, skade eller funksjonshemning eller evt. konsekvenser av dette med bakgrunn i medisinsk vitenskap og kunnskap.
Behandling Tiltak for å helbrede, bekjempe, lindre og forhindre plager, sykdom, skade eller funksjonshemning eller evt. konsekvenser av dette med bakgrunn i medisinsk vitenskap og kunnskap. Deles gjerne inn i hovedgruppene: medisinsk behandling,kirurgisk behandling,fysikalsk behandling,psykoterapeutisk behandling.
Behandlingsgaranti Individuell rett til undersøkelse og eventuell behandling innen tre måneder.
Behandlingshjem Fylkeskommunal institusjon eller enhet utenfor sykehus som i hovedsak gir lengre tids behandling til barn eller ungdom.
Behandlingsmøte Møte der behandling planlegges og evalueres.

Selv om pasienten bør være med, er definisjonen ikke gjort avhengig av dette.
Behandlingsserie Et antall enkeltbehandlinger av samme type i en omsorgsperiode.
Behandlingstid Antall hele døgn en innskrevet pasient disponerer en seng frem til pasienten er utskrivingsklar.
Forbruksmateriell Materiell, utstyr og medikamenter som blir brukt (opp) i samband med behandlingen av en pasient.
Forebyggende medikasjon Legemidler som blir gitt for å forhindre eller redusere risikoen for at en pasient blir syk. F.eks. malariaprofylakse, gammaglobuliner, antibiotika gitt før inngrep.
Fysikalsk behandling Behandling av sykdom, skader eller funksjonshemninger med fysikalske virkemidler og metoder som massasje, manipulasjon, terapeutiske øvelser, mobilisering, kulde, varme (inkl. kortbølge, mikrobølge og ultralyd), bad, akupunktur, elektrostimulering og lys.
Kirurgia minor
Kirurgisk behandling Behandling av sykdom, skader og funksjonshemninger med kirurgiske virkemidler og metoder som operasjon, fiksasjon, immobilisering, reponering, punksjon, eksisjon, aspirasjon, occlusjon, destruksjon, implantasjon.
Kurativ medisin Behandlende medisin.
Synonym:
Kurativt helsearbeid.
Medikamentell behandling Medisinsk behandling av sykdom med legemiddel(er). Legemidlet kan enten bli administrert av legen selv eller ved at pasienten får utskrevet resept. Inkluderer også veiledning om bruk av reseptfrie medikamenter.
Synonym:
Farmakologisk behandling, Farmakoterapi.
Medisinsk behandling Behandling av sykdom, skader og funksjonshemninger som baserer seg på farmakologiske, biokjemiske og fysiologiske virkemidler og metoder (til forskjell fra f.eks. kirurgisk behandling).
Begrepet medisinsk behandling brukes også i utvidet betydning synonymt med behandling for all behandling som er basert på medisinsk kunnskap og vitenskap.
Psykoterapi Behandling av sykdommer med psykologiske metoder (24).
Småkirurgi Mindre kirurgiske prosedyrer som blant annet ikke krever generell anestesi eller respiratorisk assistanse (1).
Vaksinasjon Å gi vaksine.
Vaksine En oppløsning med inaktiverte eller drepte mikroorganismer som administreres intrakutant, subcutant, intramuskulært eller oralt for å indusere immunitet mot bestemte infeksjonssykdommer.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden