Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HenvisningEpikrise Skriftlig oppsummering av en sykdoms status, årsak, utvikling, behandling og plan for videre behandling fremstilt etter et sykehusopphold eller poliklinisk utredning/behandling.
Henvendelse Forespørsel fra helsepersonell til samarbeidspartnere, eller annen instans, om bistand for å løse et problem. En tilsvarende forespørsel kan også komme til helsepersonell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra gravide, barn og unge.
Henvise Når en helsearbeider ber om at en annen instans i helsetjenesten eller annet helsepersonell tar hånd om et helseproblem (24).
Den som mottar henvisningen plikter å gjøre en vurdering og overtar herved midlertidig ansvaret for dette helseproblemet.
Henvisende instans Den autoriserte helsefaglige instans som pasienten er henvist fra.
Henvisende lege Den lege som har signert henvisningen.
Henvisning Formell forespørsel om at en annen helsefaglig instans skal utrede eller behandle pasientens helseproblem.
Henvisning Dokumentet eller blanketten det henvises på.Inkluderer og elektroniske henvisninger.
Henvisning Forespørsel om utredning, behandling og rehabilitering.
Henvisning Formell forespørsel fra helsepersonell eller instans om at annet helsepersonell eller en annen instans tar hånd om et problem.

Henvisningen kan være i form av et skjema, en elektronisk melding eller muntlig og er en anmodning om at en annen instans skal utrede eller behandle brukerens problem. Den som mottar henvisningen plikter å gjøre en vurdering og overtar derved midlertidig ansvaret for videre oppfølging av dette problemet.
Henvisningsdiagnose Den diagnose henvisende instans eller henvisende lege har gitt i henvisningen.
Henvisningsdiagnose Den diagnose som henvisende instans har gitt i henvisningen.
HenvisningsID Unik alfanummerisk ID som identifiserer henvisningen (2 henvisninger kan ikke ha samme ID).
Henvist fra Den henvisende instans.
Henvist til Helsefaglig oppfølgingstilbud for pasienten etter avsluttet kontakt med poliklinikk eller utskriving.
Rekvirere Kreve at noe stilles til rådighet i arbeidet med et helseproblem.
Rekvisisjon Krav om at noe stilles til rådighet i arbeidet med helseproblem.

Rekvisisjonen kan inneholde en bestilling av varer eller tjenester som for eksempel undersøkelser, hjelpemidler eller transport. Ved en rekvisisjon beholder utstederen av rekvisisjonen hovedansvarert for det aktuelle helseproblemet.
Rekvisisjon Dokument eller blankett det rekvireres på.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden