Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

KontaktBesøksrunde Når legen foretar flere sykebesøk før han returnerer til sitt oppholdssted (9).
Direkte kontakt Kontakt som krever et "ansikt-til-ansikt-møte" mellom pasient og lege (5). Inkluderer konsultasjon og sykebesøk.
Enkel pasientkontakt Enkel pasientkontakt med fremmøte eller Enkel pasientkontakt uten fremmøte.
Enkel pasientkontakt med fremmøte Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved personlig fremmøte eller bud. En henvendelse som ikke krever at legen foretar en utredning.
Inkluderer avtale om eller fornyelse av resept og rekvisisjoner, enkle undersøkelser og behandlinger foretatt av medarbeidere, laboratorieundersøkelse av hemoglobin, senkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopi av urinsediment.
Enkel pasientkontakt uten fremmøte Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev eller telefon.
Eksklusive henvendelser om timeavtale og sykebesøk eller enkel beskjed om resultat av prøve.
Gruppekonsultasjon Rutinemessig konsultasjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som gjennomføres i grupper.

På helsestasjonen samles 4-6 foreldrepar med barn som er født omtrent samtidig. I gruppene vil helseopplysning, råd og veiledning finne sted.
Helsepersonellkontakt Enhver kontakt mellom barn, ungdom og/eller foresatte og helsepersonell i samband med et helsespørsmål. Omfatter konsultasjon og telefonkontakt.
Helsetjenestekontakt Enhver kontakt mellom en pasient og en helsearbeider i samband med et helseproblem (5).Inkl. kontakt for nytt problem og kontroller.
Indirekte kontakt Alle kontakter hvor det ikke er noe fysisk, ansikt-til-ansikt-møte, mellom pasient og helsearbeider som ved kontakt pr. telefon, brev og bud (5).
Individuell konsultasjon En enkelt brukers konsultasjon av helsetjenesten.
Konsultasjon Henvendelse, forespørsel ved personlig fremmøte på legens oppholdssted, vanligvis på legens faste arbeidssted/kontor. En konsultasjon forutsetter en direkte kontakt mellom lege og pasient og at legen foretar en utredning.
Som konsultasjon hos allmennlege skal også medregnes kontakt med medhjelper på legens kontor som er sykepleier/spesialutdannet sykepleier som etter spesiell opplæring, delegasjon og veiledning fra legen utfører det samme arbeidet og har tilsvarende fasiliteter (kontor og utstyr) som legen. Det gjelder f.eks. diabetes- eller hypertensjonskontroll hos sykepleier.Ekskludert er enkel pasientkontakt.
Konsultasjon En direkte kontakt mellom helsepersonell og gravide, barn/unge eller foresatte.
Kontakt
Kontaktens varighet Den tidsperiode som den enkelte pasientkontakt omfatter (5).
Kontaktform
Kontakttidspunkt Når kontakten skjer, angitt ved klokkeslett og om det er på legevakt eller i kontortid.
Kontakttype Hvordan kontakten skjer, enten ved enkel pasientkontakt med fremmøte, enkel pasientkontakt uten fremmøte, konsultasjon eller sykebesøk.
Synonym:
Kontaktform.
Kontaktårsak Årsaken(e) en pasient selv oppgir som grunn til kontakten eller henvendelsen til helsetjenesten. Begrepene som skrives ned og deretter eventuelt blir klassifisert av helsepersonell, skal så nøyaktig som mulig svare til pasientens egen beskrivelse og være dekkende for hans/hennes behov eller krav om helsetjenester.
Kontorkontakt Direkte kontakt på legens (eller annet helsepersonells) kontor(er) (5).
Synonym:
Konsultasjon.
Kontroll Planlagt oppfølging etter tidligere kontakt uten planlagte tiltak.
Legekontakt Enhver kontakt mellom en pasient og en lege i samband med et helseproblem. Omfatter konsultasjon, telefonkonsultasjon, enkel kontakt og sykebesøk. Eksklusiv. Medarbeiderkontakt.
Medarbeiderkontakt Enhver kontakt mellom en pasient og en medhjelper i samband med et helseproblem som ikke ved samme anledning også innebærer legekontakt. Kontakt med medarbeider som evt. krever legens underskrift eller et enkelt samtykke eller godkjenning regnes som medhjelperkontakt. Omfatter telefonkonsultasjon (eksklusiv bestilling av time og spørsmål om enkle prøvesvar), enkel kontakt og under bestemte betingelser også konsultasjon hos medhjelper.Eksklusiv. Legekontakt.
Oppfølging Planlagt konsultasjon eller kontakt med tiltak rettet mot et problem.
Pasientkontakt
Pasient-lege-kontakt
Samtale En allmennmedisinsk samtale er et kunnskapsbasert og målrettet terapeutisk virkemiddel. Den inneholder minst ett av følgende elementer:
1) At allmennlegen gir pasienten et navn på plage-ne, samt forespeiler han eller henne prognosen.
2) At allmennlegen deler sine medisinske kunn-skaper med pasienten som utdyper og styrker pasientens egne handlingsalternativer (egenom-sorg).
3) At allmennlegen viser forpliktende omsorg for pasienten.
4) At allmennlegen gir råd eller veiledning om målsettinger, løsninger og tiltak som kjennes re-alistisk og relevant for pasienten.
Sykebesøk Henvendelse, forespørsel ved at legen oppsøker pasienten hjemme eller på det aktuelle eller avtalte møtested. Et sykebesøk forutsetter direkte kontakt mellom lege og pasient og at legen minst foretar en utredning.
Telefonkonsultasjon
Telefonkontakt Henvendelse pr. telefon fra en bruker til helsepersonell på helsestasjonen, eller skolehelsetjenesten.
Telefonkontakt

 

  Gi tilbakemelding på denne siden