Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

KommunehelsetjenestenBasisteam Tverrfaglig sammensatt gruppe som er et rådgivende organ som har til oppgave å vurdere behov og mulighet for attføringstiltak som langtidssykmeldte, yrkeshemmede og eventuelt andre har, for å få eller beholde høvelig arbeid.
Gruppen er sammensatt av representanter fra trygdekontor, arbeidskontor og med en lege og kan etter behov suppleres med annet fagpersonell.
Bydelslege Kommunelege med et geografisk ansvar knyttet til en definert bydel.
Bydelslege I Bydelslege som er administrativ leder av et helsesenter.
Bydelslege II Enhver bydelslege som ikke er bydelslege I eller bydelsoverlege.
Bydelsoverlege En bydelslege som er ansatt som medisinsk-faglig rådgiver i en bydel vedrørende helsetilstanden til befolkningen innen bydelen og som tilrår tiltak innenfor og/eller utenfor kommunehelsetjenesten, for å forbedre helsetilstanden.
Daglegevakt Organisert mottak av øyeblikkelig hjelp i allmennlegetjenesten i kontortiden (fra kl. 8.00 til 16.00).
Fast lege Den legen som en pasient vanligvis henvender seg til, eller ville ønske å henvende seg til ved behov for allmennlegetjenester.
Fastlege En allmennlege som driver en praksis der det foreligger en formell avtale om et varig lege-pasientforhold og som gir pasienten rett til tjenester hos denne legen.
Fastlønnslege Allmennlege som er ansatt med avtale om fast lønn i en kommunelegestilling i hovedstilling, heltid eller deltid (eksklusive bistilling) og som plikter å delta i organisert legevakt.
Fastlønnsordning Kommunal allmennlegetjeneste med lege(r) i opprettet(e) stilling(er) med fast lønn og som kommunene mottar fastlønnstilskudd for.
Fastlønnstilskudd Vederlag som kommunen mottar fra staten som kompensasjon for de tjenestene fastlønnslegene yter som etter folketrygden er refusjonsberettiget.
Kommunehelsetjenesten Den delen av helsetjenesten som kommunene har ansvaret for etter lov om helsetjenester i kommunene (30). Den omfatter helsefremmende og forebyggende helsearbeid, diagnose og behandling, habilitering og rehabilitering og pleie- og omsorg.
Kommunelege En lege som utøver virksomhet i henhold til lov om helsetjenesten i kommunene med avtale om fastlønn eller driftstilskudd i en kommune.
Kommunelege I En lege som kommunen etter lov om helsetjenesten i kommunene (30) er pliktig til å ansette og som er tillagt myndighet i lovens bestemmelser om miljørettet helsevern og i lov om smittevern og evt. i tillegg kan gis myndighet gjennom kommunale vedtak.
Kommunelegen skal være medisinsk faglig rådgiver for helsetjenesten gjennom først og fremst å informere, veilede og samordne helsetjenesten, foruten til en viss grad å føre tilsyn og instruere. Kommunelegens tilrådning og begrunnelse skal alltid følge saker om miljørettet helsevern og smittsomme sykdommer (38).
Kommunelegens oppgaver omfatter også til enhver tid å ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan påvirke denne og foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen. Kommunelegen er også sentral i kommunens oppbygging og drift av internkontrollsystemer på de områder som krever medisinske kunnskaper (40).
Kommunelege II Enhver kommunelege som ikke er kommunelege I / Kommuneoverlege (5).
Kommuneoverlege En stillingsbetegnelse brukt om Kommunelege I i større kommuner.
Lege uten avtale Leger som driver privat praksis uten avtale med kommune eller fylkeskommune.
Leger uten avtale som etablerte praksis etter november 1992 kan ikke kreve refusjon fra folketrygden.
Legevakt Organisert vaktordning for dekning av nødvendig helsehjelp utenom åpningstid etter lov om helsetjenesten i kommunene (30).
Legene i kommunehelsetjenesten, fastlønte og de som har avtale med kommunen har plikt til å delta i slikt arbeid. Kommunen betaler beredskapsgodtgjørelse.
Legevaktsentral Telefonsentral betjent av helsepersonell (fortrinnsvis sykepleier) til prioritering og formidling av henvendelser på legevakt og til varsling av lege og ambulanse ved medisinsk nødhjelp (15).Hastegrad vedrørende responstiden:
* Medisinsk nødhjelp (rød respons) gjelder vars-ling av lege og ambulanse til utrykking til u-middelbart livstruende tilstander.
* Haster (gul respons) omfatter kliniske tilstander som uten forsinkelse bør vurderes av lokal lege.
* Vanlig (grønn respons) er henvendelser som ikke omfatter medisinsk nødhjelp eller annen øyeblikkelig hjelp der tidsmomentet medisinsk sett er avgjørende.
Skolehelsetjeneste Den delen av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid rettet mot skolebarn til og med videregående skole etter lov om helsetjenester i kommunene. Kjernepersonellet er helsesøster og lege, men også annet personell kan være engasjert: fysioterapeut, psykolog og tannlege.
Tilsynslege Lege som har som oppgave å tilse at medisinske behov blir dekket i en bestemt pasientgruppe eller andre personer underlagt et særlig offentlig ansvar. Det er ofte slik at den samme legen også har som oppgave å tilby den helsehjelpen som er nødvendig.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden