Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

SamtykkeFrivillig samtykke - se Samtykke.
Gyldig samtykke - se Samtykke
Informert samtykke Samtykke avgitt på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon om tiltaket.

For at et samtykke skal kunne anses for å være informert kreves det at den som har samtykkekompetanse har forstått hva det samtykkes til, samt konsekvensen av dette. Et informert samtykke kan som utgangspunkt først avgis på det tidspunkt hvor det er aktuelt å utlevere ellers taushetsbelagte opplysninger. Dette inkluderer også overføring av journaler.
Samtykke Erklæring om at tiltak kan igangsettes der erklæringen er avgitt frivillig, innholdet er uttrykkelig og der erklæringen er avgitt på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon om tiltaket.

Dette er også kalt gyldig samtykke. Med tiltak menes her f.eks. overføring eller utlån av journalopplysninger. Den som gir samtykke forstår konsekvensene av å treffe en slik beslutning.
Samtykkekompetanse Rettslig handleevne og i den konkrete situasjon rett person til å vurdere og ta stilling til et spørsmål.

Ved vurderingen av hvem som har samtykkekompetanse må Lov om pasientrettigheter paragraf 4 legges til grunn. Når barnet er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse. Det skal legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet.
Uttrykkelig samtykke Samtykke som er bestemt og tydelig.

Uttrykkelig samtykke kan være stilltiende, muntlig eller skriftlig.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden