Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Pasientadministrativt arbeidAvtalebok En leges fortegnelse over når den enkelte pasient har avtale om konsultasjon ved han/hennes kontor.
Det føres navn og fødselsnummer, samt dato og klokkeslett for avtalen. I samband med henvendelser til legevaktsentral og ved registrering av ventetid, må også tidspunktet for når avtalen ble inngått, bli notert.
Felles basis datasett Et felles standard sett av data for de ulike spesialitetene i medisinen for registrering av opplysninger om blant annet pasienter, ressurser, organisasjon og virksomhet.
Fødselsnummer En unik personidentifikasjon for personer bosatt i Norge bestående av 11 sifre, hvor de første seks sifre omfatter personens fødselsdato (dato, måned og årstall med to siffer) og de fem siste personnummeret tildelt i Det Sentrale Personregister i Statistisk sentralbyrå.
Helseattest En skriftlig bekreftelse/bevitnelse på pasientens helsetilstand til bruk for pasienten (24).
Synonym:
Legeattest, Helbredsattest.
Henvise Når en helsearbeider ber om at en annen instans i helsetjenesten eller annet helsepersonell tar hånd om et helseproblem (24).
Den som mottar henvisningen plikter å gjøre en vurdering og overtar herved midlertidig ansvaret for dette helseproblemet.
Henvisning Formell forespørsel om at en annen helsefaglig instans skal utrede eller behandle pasientens helseproblem.
Henvisning Dokumentet eller blanketten det henvises på.Inkluderer og elektroniske henvisninger.
ICD Engelsk: International Classification of Diseases. Opprinnelig et klassifikasjonssystem for dødsårsaker, som er blitt utvidet og tilrettelagt spesielt med tanke på spesialisthelsetjenesten.
ICPC Engelsk: International Classification of Primary Care. Kjerneklassifikasjonen for primærhelsetjenesten (5).
Journal En leges eller institusjons fortløpende nedtegnelse av opplysninger om en enkelt pasient og forhold av betydning for den hjelp han/hun trenger (11). I følge journalforskriften (11) skal en journal minst inneholde:
1.Pasientens navn, fødselsnummer eller fødselsdata og adresse.
2. Anamnese, herunder aktuelle sykmeldingsperioder.
3. Diagnose og endringer i denne.
4. Behandling som iverksettes, evt. komplikasjoner, legemidler som foreskrives, råd som gis, m.v.
5. Tidspunkt for konsultasjon, undersøkelse, besøk, telefonsamtale, korrespondanse m.v.
6. Opplysninger om undersøkelsesresultater og andre forhold av betydning for diagnose, behandling eller prognose.

En journal skal dessuten inneholde opplysninger om (11):
1. Hvem journalopplysninger sendes/er sendt til (historikk)
2. Bruk av EDB-basert journal - hvem, hva, når
3. Har pasienten motsatt seg utlevering av journalopplysninger
4. Krav om innsyn er gjort gjeldende, jfr. §12.
Klage Et forvaltningsrettslig middel som består i at en sak blir brakt inn til ny behandling i et overordnet forvaltningsorgan. Det allmenne hjemmelsgrunnlaget er forvaltningslovens kap. IV.
Omfatter i kommunehelsetjenesten pasientens eller pårørendes rett til å klage til tilsynsmyndighetene over feilaktig eller mangelfull helsetjeneste. Regler om klageadgang i saker om rett til nødvendig helsehjelp finnes i kommunehelsetjenestelovens paragraf 2-4.
Kontrollfunksjon Tjenester som samfunnet direkte eller indirekte har pålagt leger (helsepersonell), som for eksempel å angi egnethet for spesiell funksjoner (bilkjøring, arbeid, sport), eller alminnelig helseattest (5).
Legeerklæring En skriftlig uttalelse gitt av lege om pasientens helseproblemer på forespørsel fra en instans som har rett til opplysninger eller som har pasientens samtykke til å innhente dem (24).
Synonym:
Legeuttalelse.
Legeregning
Melding Opplysninger om helseforhold som en lege etter lov og forskrifter er pliktig til eller anmodet om å rapportere.
Det omfatter blant annet melding om dødsfall, melding om fødsel, nyoppdaget krefttilfeller, enkelte infeksjonssykdommer, medikamentmisbruk, yrkessykdommer/skader, sykmelding, vaksinasjoner, bivirkninger og tilfeller regulert av barnevernloven.
Minste basis datasett Et standard sett av data for registrering av opplysninger om kontakt, person, helseproblem og tiltak i primærhelsetjenesten:
1) Person: Fødselsnummer, kjønn, bosted, hjemsted.
2) Kontakt: Dato, klokkeslett, kontaktperson, kontakttype, hastegrad.
3) Helseproblem: Kontaktårsak/diagnose, nytt tilfelle.
4) Tiltak: Henvisning.
Pasientadministrativt arbeid Administrativt arbeid med direkte utspring i kontakt med den enkelte pasient. Det omfatter attester, legeerklæringer, søknader, rekvisisjoner, henvisninger, regningskort, meldinger, vedlikehold av pasientens journal, epikriser, prøvesvar.
Vanligvis begrenses begrepet pasientadministrativt arbeid til denne typen oppgaver som ikke faller naturlig innenfor den tiden som er satt av i samband med en kontakt.
Pasientjournal
Pasientnummer Entydig identifikasjon av en pasient.
Personnummer De fem siste sifrene i en persons fødselsnummer.
Regningskort Den regningsblanketten trygdekontoret krever utfylt av legen for å utbetale honorar og dekke utgifter i samband med medisinsk behandling.
På blanketten skal legen blant annet oppgi pasientens navn og personnummer, bosted, diagnosekode, dato og klokkeslett for kontakten i tillegg til en spesifisert regning som inkluderer hva pasienten har betalt selv.
Reisetillegg Betaling som mottas for den tiden som medgår til reise i sykebesøk.
Rekvirent Den som utsteder en rekvisisjon.
Rekvirere Kreve at noe stilles til rådighet i arbeidet med et helseproblem.
Rekvirere Kreve at noe stilles til rådighet i arbeidet med et helseproblem (24). Det kan være en undersøkelser, tjenester, hjelpemidler, transport.
Ved en rekvirering beholder utstederen av rekvisisjonen hovedansvaret for det aktuelle helseproblemet dette gjelder.
En allmennlege kan rekvirere innleggelse ved øyeblikkelig hjelp, men dette skal vanligvis rubriseres som en henvisning.
Rekvisisjon Dokumentet eller blanketten det rekvireres på. Inkluderer også elektronisk rekvirering.
Rekvisisjon Dokument eller blankett det rekvireres på.
Sykepengeattest Attest fra lege på at sykdom eller behandling for sykdom gjorde det nødvendig at pasienten ikke arbeidet en bestemt periode.
Sykmelding Melding på eget skjema til trygdekontor og arbeidsgiver om at en arbeidstaker er blitt syk.
Sykmelding II Særskilt legeerklæring gitt ved sykefravær utover 8 uker hvor legen skal vurdere mulighetene for arbeidsførhet igjen, behandlingsopplegg og en begrunnet funksjonsvurdering i forhold til aktuelt arbeid.
Søknad Skriftlig forespørsel om helsetjenester eller andre ytelser som ikke er gjenstand for å bli rekvirert eller henvist til.
Trygderetten Administrativ, domstol-lignende ankeinstans som behandler klager over enkeltvedtak om ytelser etter lov om folketrygd. Sammensatt av jurister, leger, attføringskyndige og lekfolk (6).

 

  Gi tilbakemelding på denne siden