Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

UtredningEtterkontroll Kontroll av en ferdigbehandlet eller en overstått sykdomsperiode eller risikotilstand.
Funn Resultat(er) ved klinisk undersøkelse eller laboratorieprøver.
Klinisk undersøkelse Undersøkelse av pasienten lokalt eller generelt basert på observasjon, inspeksjon, palpasjon, perkusjon, auskultasjon og bruk av luktesans, evt. med enkle instrumenter som ofthalmoskopi, otoskopi, lampe, anoskop, spekulum, spatel, stetoskop, blodtrykksmåler, stemmegaffel, måleband, reflekshammer eller temperaturmåler (1).
Oppfølging Avtale om nye kontroller for et helseproblem etter første konsultasjon eller sykebesøk som ledd i den diagnostiske prosess - ekspektasjon av sykdomsutviklingen, i påvente av svar på undersøkelser eller prøver eller for vurdering av resultatet av en prøvebehandling.
Undersøkelse Omfatter anamnese og/eller klinisk undersøkelse, samt eventuelt tilhørende laboratorieprøver.Inkl.:
* generell eller fullstendig undersøkelse (fullstendig anamnese, klinisk undersøkelse og et standard sett prøver, f.eks. i samband med innleggelse i sykehus),
* spesifikk eller delvis undersøkelse (anamnese, undersøkelse og relevante prøver med tanke på spesifikk(e) sykdom(mer), f.eks hjertekar sykdom, underlivssykdom).
Utredning Samtaler og undersøkelser for å kartlegge en pasients lidelse, situasjon og behov for behandling.
Utredning De vurderinger og undersøkelser som gir grunnlag for å ta stilling til om og i tilfelle hvilke tiltak som bør iverksettes for å dekke pasientens behov (37).
Vurdering Den overveielsen som en helsearbeider gjør om hva det grunn til å foreta seg ved en henvendelse. Han eller hun må vurdere om det etter de opplysninger som blir gitt, gir grunnlag for øyeblikkelig hjelp, utredning eller om det er forsvarlig å be pasienten se saken an.
Vurderingsdato Den dato vurderingen av henvisningen er foretatt jf vurderingsgarantien.
Vurderingsgaranti En individuell rett som skal sikre at alle pasienter som henvises til offentlige sykehus eller poliklinikker vurderes innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden