Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

DiagnoseAnamnese Pasientens sykehistorie med opplysninger om bakgrunn, fortid og eksposisjoner relevant for utredningen av helseproblemet (1).
Annen tilstand (ICD-10) Annen tilstand eller helseproblem som eksisterer samtidig med hovedtilstanden eller som utvikler seg i løpet av behandlingsperioden, og som blir gjenstand for undersøkelse og behandling, som det må tas hensyn til, eller som får konsekvenser for behandlingen av pasienten.
ATC Engelsk: Anatomical Therapeutical Chemical Classification System.
Anatomisk terapeutisk kjemisk legemiddelregister.
Basisteam Tverrfaglig sammensatt gruppe som er et rådgivende organ som har til oppgave å vurdere behov og mulighet for attføringstiltak som langtidssykmeldte, yrkeshemmede og eventuelt andre har, for å få eller beholde høvelig arbeid.
Gruppen er sammensatt av representanter fra trygdekontor, arbeidskontor og med en lege og kan etter behov suppleres med annet fagpersonell.
Bidiagnose En annen diagnose som registreres samtidig med hoveddiagnosen (5).
Bidiagnose (DRG) Annen diagnosekode enn koden for hoveddiagnose, som har betydning for ressursbruk i tillegg til hoveddiagnosen.
Bivirkning En skadelig eller utilsiktet effekt av legemidler anvendt i doser som brukes i behandling, forebygging eller diagnostikk av sykdom, eller for å modifisere fysiologiske funksjoner (7).
Dagbehandling Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold.
Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, men ikke overnatting.
Diagnose En navngitt bestemmelse av en sykdom, skade, annen tilstand eller helseproblem hos en pasient.
Diagnose En navngitt bestemmelse av en sykdom, skade, annen tilstand eller helseproblem hos en pasient.

I Norge skal diagnosekodeverket ICD-10 brukes i psykisk helsevern.

Diagnoser settes ved gjennomført utredning, men kan revideres senere i lys av videre forløp og eventuell ny informasjon.

Diagnosen kan, i tilleggg til diagnosekode med tilhørende tekst, inneholde presiseringer i fri tekst.
Diagnose En bestemmelse og klassifikasjon av en pasients sykdom, tilstand, symptom eller problem (43).
Diagnosekode En diagnose angitt ved en bokstav og/eller tallkombinasjon.
En samling av diagnosekoder kalles gjerne kodeverk. Eksempler er ICD og ICPC.
Diagnostikk Prosedyrer og vurderinger som har som hensikt å finne frem til en diagnose.
Synonym:
Diagnostisering.
Diagnostisk prosedyre Se under Diagnostikk.
Diagnostiske kriterier Symptomer, sykdomstegn eller funn ved undersøkelse som er essensielle for en diagnose (5).
Epikrise Skriftlig oppsummering av en sykdomsstatus, årsak, utvikling, behandling og plan for videre behandling fremstilt etter et nærmere spesifisert sykehusopphold eller konsultasjonstilfelle.
Epikrise Oppsummerende redegjørelse for en sykdoms årsak, utvikling og behandling til henvisende instans.
Henvisningsdiagnose Den diagnose som henvisende instans har gitt i henvisningen.
Hoveddiagnose Det viktigste problemet slik dette vurderes av helsepersonellet.
Hoveddiagnose (DRG) Den diagnosekode som alene, eller sammen med relevant bidiagnose (DRG) eller relevant kirurgisk inngrep, avgjør hvilken diagnoserelatert gruppe (DRG) en omsorgsepisode tilhører.
Hovedkode Den viktigste og først oppførte kode fra medisinsk kodeverk når en tilstand eller et tiltak kodes med mer enn en kode.
Hovedtilstand (ICD-10) Den diagnose uttrykt med en eller flere diagnosekoder som er hovedårsaken til en omsorgsepisode .
ICD-10 Engelsk: The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision.
WHOs offisielle klassifikasjonssystem for sykdommer, dødsårsaker og skader.
Innleggelsesdiagnose Foreløpig diagnose satt av mottagende lege ved innskriving.
Klinisk diagnose Diagnose bestemt på grunnlag av anamnese og klinisk undersøkelse alene, uten å nytte laboratorieprøver.
Kode En bokstav- og/eller tallkombinasjon, eventuelt med skilletegn i form av f. eks. punktum eller mellomrom, som utvetydig representerer en kategori i et medisinsk kodeverk.
Observasjonsdiagnose
Second opinion Ny medisinsk-faglig vurdering av en problemstilling som tidligere har vært vurdert av annen medisinsk-faglig kompetanse.
SNOMED Engelsk: The Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine. Nomenklatur- og klassifikasjonssystem for patologisk virksomhet
Sykehistorie
Symptom Ethvert subjektivt (smerte, kvalme, kløe o.l.) eller objektivt (utslett, diare, besvimelse, o.l.) kjennetegn på sykdom som oppleves/observeres av pasienten eller andre.
Syndrom Et kompleks av symptomer og/eller sykdomstegn som opptrer sammen som resultat av felles (kjent eller ukjent) årsak(er) og som ved det representerer en klinisk diagnose.
Tegn
Tentativ diagnose En foreløpig diagnose som er en utredningshypotese og som antas å kunne bli bekreftet ved videre utredning eller observasjon av utvikling.
Synonym:
Observasjonsdiagnose.
Tilleggskode Annen kode fra medisinsk kodeverk som gir tilleggsinformasjon om tilstanden eller tiltaket.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden