Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TilgjengelighetAkutt-time
Hastegrad Resultatet av den vurderingen en helsearbeider må gjøre mht. hvor raskt et helseproblem bør bli tatt hånd om.I Minste basis datasett for primærhelsetjenesten er det foreslått følgende inndeling:
Grad 1 (Samme døgn) - Øyeblikkelig hjelp (inkl. medisinsk nødhjelp),
Grad 2 (1-3 døgn) - Halvøyeblikkelig hjelp,
Grad 3 (Mer enn 3 døgn) - Helseproblem som kan vente, evt. som kan ses an (2).
Innleggelse Pasient sendt/tatt i mot for opphold i helseinstitusjon.
Innleggelse Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager.
Kontortid Den delen av dagen (eller av visse dager) legen har som fast arbeidstid.
Inkluderer åpningstid og tid avsatt til annet arbeid ved kontoret.
Tilgjengelighet Hvor vanskelig eller lett en pasient får dekket sitt behov for helsetjenester. Det bestemmes av dekningsgrad, ventetid, reiseavstand, åpningstid, legevakt, telefontilgjengelighet, fast lege.
Vanlig time Avtale om konsultasjon som ikke er øyeblikkelig hjelp.
Venteliste Ordnet liste, evt. EDB-lagret register, over personer som venter på undersøkelse eller behandling (13).
Venteliste Register med ordnede opplysninger om pasienter som venter på undersøkelse eller behandling ved institusjon.
Ventetid Den tiden det tar fra en avtale om helsehjelp blir inngått til den faktisk blir påbegynt.
Det skilles gjerne mellom ventetid i forhold til en venteliste (avtalebok) og ventetid på venterommet.
I allmennlegetjenesten beregnes gjennomsnittlig ventetid vanligvis på grunnlag av antall dager som går fra den dagen timen er bestilt til konsultasjon eller sykebesøk finner sted for et nytt tilfelle (øyeblikkelig hjelp, avtaler om oppfølging, kontroll og etterkontroll er ekskludert).
Ventetid Tidsrommet for pasientens venting fra institusjonens mottak av henvisning til avvikling av ventelisteplassen..
Øyeblikkelig hjelp Den helsehjelp som helsetjenesten eller en helsearbeider er pliktig til å yte uten opphold eller snarest når det etter de foreliggende opplysninger må antas at det er påtrengende nødvendig (26, 29).
Vanligvis omfatter dette helsehjelp som er nødvendig å yte snarest, som ikke er planlagt på forhånd og som gis innen 24 timer.
Åpningstid Den delen av dagen (eller visse dager) et legekontor holdes åpent for fremmøte.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden