Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

LegeAllmennlege En lege som utøver allmennmedisin i første linje og som i tillegg formidler og koordinerer tjenester som pasienten trenger innen andre deler av helsetjenesten.
Synonym:
Allmennpraktiserende lege,
Allmennpraktiker,
Allmennmedisiner.
Allmennmedisiner
Allmennpraktiker
Allmennpraktiserende lege
Autorisert lege En lege som har norsk medisinsk embetseksamen, eller utenlandsk medisinsk eksamen som i medhold av lov er faglig jevngod, som har utført nødvendig praktisk tjeneste, som har gitt skriftlig løfte om at han vil utøve legegjerningen i samsvar med det ære og samvittighet krever og som ikke er i en slik stilling at en autorisasjon vil kunne tilbakekalles (26).
Avtalelege Lege som har avtale om driftstilskudd med en kommune. Avtaleleger plikter å delta i organisert legevakt.
Avtaleløs lege Lege som driver praksis uten avtale om driftstilskudd.
Avtaleløse leger som har etablert praksis etter november 1992, kan ikke kreve refusjon fra folketrygden. Disse legene kan ta så høy egenandel som pasienten er villig til å betale, begrenset av prislovens bestemmelser.
Familielege En allmennlege som yter allmennmedisinske tjenester for en familie eller en husstand.
Fylkeslege Representant i fylkene for statlige myndigheter med ansvar for rådgivning, tilsyn og kontroll og fremme av helsepolitiske mål i all offentlig og privat helsetjeneste i kommunene og fylkeskommunen etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (33).
Helsestasjonslege Lege som (også) er tilknyttet til helsestasjon.
Lege En person som har medisinsk embetseksamen og autorisasjon eller lisens til å utøve legevirksomhet etter legeloven (26).
Legespesialist Lege som har spesiell innsikt i og godkjent videreutdannelse i et spesielt område av medisinen etter gjeldende bestemmelser (5).
Legevikar En lege som midlertidig tar over en legestilling eller en legepraksis (24).
Offentlig godkjent lege
Praktiserende spesialist En spesialist som har opprettet og driver en praksis.
Primærlege Allmennlege og/eller samfunnsmedisiner (eller kombinasjon av disse) som arbeider i primærhelsetjenesten (5).
Privatpraktiserende lege Lege som driver praksis som selvstendig næringsdrivende.
Samfunnsmedisiner En lege som utøver samfunnsmedisin knyttet til en hel befolkning, en befolkningsgruppe, et geografisk område eller bestemte tjenester.
Arbeidsoppgavene består i overvåkning av helsetilstanden og risikofaktorer, planlegging av tiltak, gjennomføring av tiltak og/eller evaluering av tiltak og virksomhet.
Skolelege Lege som (også) er tilknyttet til skolehelsetjenesten.
Spesialist
Spesialist i samfunnsmedisin Lege som etter gjeldende regler for videreutdannelse er blitt godkjent som spesialist i samfunnsmedisin.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden