Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelsetjenesteAllmennhelsetjenesten Den delen av primærhelsetjenesten som yter helsehjelp.
Allmennlegetjeneste De tjenestene allmennleger og deres medarbeidere tilbyr og yter i henhold til lov om helsetjenesten i kommunene (30).
Annenlinjetjeneste
Bedriftshelsetjeneste Tjeneste som er tillagt forebyggende oppgaver i en, evt. flere virksomheter, og som har ansvar for å gi råd til arbeidsgiver og arbeidstakere i arbeidsmiljø-spørsmål.
Fylkeshelsetjeneste Den delen av helsetjenesten som fylkeskommunene har ansvaret for etter lov om sykehus, lov om psykisk helsevern og lov om tannhelsetjenesten.
Dette omfatter sykehus, psykisk helsevern, spesialsykehjem, alkoholist- og barnevernsinstitusjoner, legespesialist- og psykologtjeneste, tannhelsetjeneste, ambulansetjeneste, medisinske laboratorier og røntgeninstitusjoner.
Fødestue Helseinstitusjon som i hovedsak er inntrettet på å gi opphold og hjelp i forbindelse med fødsel.
Førstelinjetjeneste
Helseinstitusjon En helseinstitusjon kan være:
1. Institusjon som nevnt i § 1 første ledd nr 1 i lov om sykehus som har fast lege knyttet til institusjonen.
2. Institusjon som nevnt i § 1 i lov om psykisk helsevern unntatt ettervernshjem og privat forpleiningssted.
3. Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie etter § 1-3 annet ledd nr 5 i lov om helsetjenesten i kommunene.
Helsepersonell Personell med autorisasjon eller lisens, personell i helsetjenesten eller i apotek som utfører helsehjelp eller elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører helsehjelp.

Autorisasjonsordningen omfatter 27 typer helsepersonell i følge helsepersonelloven paragraf 48. Helsepersonell som ikke har rett til autorisasjon kan gis lisens i følge helsepersonelloven paragraf 49.
Helsepersonell Personer med godkjent faglig utdanning som yter helsetjenester.
Helsestasjon for barn Del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid rettet mot barn 0-6 år.
Helsestasjon for gravide Del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid rettet mot gravide.
Helsestasjon for ungdom Helsetjeneste for ungdom der rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling er tilrettelagt for deres behov og på deres premisser.

Helsestasjon for ungdom skal være et supplement til, og ikke en erstatning for skolehelsetjenesten.
Helsestasjonstjenesten Del av kommunehelsetjenesten som tilbyr planmessig og systematisk helsefremmende og forebyggende arbeid for gravide og barn og unge 0-20 år.
Helsestasjonstjenesten er organisert i enheter som for eksempel:
 • Helsestasjon for gravide
 • Helsestasjon for barn
 • Helsestasjon for ungdom
Tjenesten omfatter helseundersøkelser, vaksinering, oppsøkende virksomhet, helseopplysning og veiledning.
Helsestasjonsvirksomhet - se Helsestasjonstjenesten
Helsestasjonsvirksomhet Forebyggende tjenester som omfatter helsekontroller, vaksinering, oppsøkende virksomhet og helseopplysning om ernæring, levesett og hygiene.
Helsesøstertjenesten Del av kommunens lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleiefunksjoner i forbindelse med helsefremmende og forebyggende arbeid.
Helsetjeneste De tiltak, personell, institusjoner og styrende organer som kommuner, fylkeskommuner og staten kan eller skal sørge for i henhold til lov eller annet rettsgrunnlag for å styrke folkehelsa, forebygge og behandle sykdom, attføre funksjonshemmede og gi pleie og omsorg.
Helsetjenesteenhet Organisatorisk enhet i helsevesenet.
Helsetjenesten De tiltak, personell, institusjoner og styrende organer som innenfor kommuner, fylkeskommuner og staten kan eller skal sørge for, i henhold til lov eller annet rettsgrunnlag, å styrke folkehelsa, forebygge, diagnostisere og behandle sykdom, attføre funksjonshemmede og gi pleie og omsorg.
Helsetjenesten Tiltak, personell, institusjoner og styrkende organer som kommuner, fylkeskommuner og staten kan, eller skal sørge for i henhold til lov, eller annet rettsgrunnlag, som har i oppgave å styrke folkehelsa, forebygge og behandle sykdom, attføre funksjonshemmede og gi pleie og omsorg.

Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.
Helsevesen
Institusjonsnummer Entydig identifikasjon av helseinstitusjon etter gyldig kodeverk.
Jordmortjeneste Obligatorisk deltjeneste i kommunehelsetjenesten vanligvis i tilknytning til helsestasjon.

Jordmortjenesten omfatter forebyggende helsearbeid i forbindelse med svangerskap, fødsel, barseltid, etterkontroll og prevensjonsveiledning. Dessuten arbeid med forebygging av uønskede svangerskap og abort og informasjons- og veiledningstjeneste for abortsøkende kvinner.
Kommunehelsetjenesten Den delen av helsetjenesten som kommunene har ansvaret for etter lov om helsetjenester i kommunene.

Kommunehelsetjenesten omfatter miljørettet helsevern, helsefremmende og forebyggende arbeid, diagnose og behandling, habilitering og rehabilitering og pleie- og omsorg.
Legespesialisttjeneste Medisinske tjenester som tilbys eller ytes av leger som er godkjente spesialister innenfor et medisinsk fagområde i henhold til gjeldene bestemmelser om godkjenning av spesialister (35).
Medisinsk register Strukturert samling av medisinske opplysninger om pasienter.
Poliklinikk Klinisk driftsenhet primært utrustet og bemannet for å utføre tiltak overfor polikliniske pasienter.
Primærhelsetjeneste Den del av helsetjenesten som i første linje har ansvar for og tilbyr tjenestene der folk bor og arbeider, og som formidler og koordinerer de tjenestene pasienter trenger fra andre deler av helsetjenesten.
Primærhelsetjeneste omfatter (Alma Ata deklarasjonen) (22):
1. veiledning og rådgivning av enkeltindivider og grupper i helsespørsmål gjennom: helseopplys-ning og helsefremmende arbeid,
2. fremme av adekvat matforsyning og god ernæ-ring,
3. adekvat vannforsyning og grunnleggende hygi-ene,
4. helsetjeneste for mor og barn, inklusive familie-planlegging,
5. immunisering mot viktige infeksjonssykdom-mer,
6. forebyggelse og kontroll av lokale epidemier og helseproblemer: skole- og bedriftshelsetjeneste,
7. tilstrekkelig behandling og omsorg i samband med vanlige sykdommer og skader: lokale hel-setjenester,
8. sørge for viktige medisiner.
Primærhelsetjeneste Del av helsetjenesten som i første rekke har ansvar for og tilbyr tjenestene der folk bor og arbeider, og som formidler og koordinerer de tjenestene pasienter/brukere trenger fra andre deler av helsetjenesten.

Primærhelsetjeneste omfatter:
 • veiledning og rådgivning av enkeltindivider og grupper i helsespørsmål gjennom helseopplysning og helsefremmende arbeid.
 • fremme adekvat matforsyning og god ernæring.
 • helsetjeneste for mor og barn, inklusive familieplanlegging.
 • vaksinering mot viktige infeksjonssykdommer.
 • forebyggelse og kontroll av lokale epidemier og helseproblemer.
 • skolehelsetjeneste.
 • bedriftshelsetjeneste.
 • tilstrekkelig behandling og omsorg i samband med vanlige sykdommer og skader.
Registeransvar Ansvar for å planlegge, organisere og daglig påse at medisinske registre anvendes i overensstemmelse med gitte lover, forskrifter, vedtekter og tillatelser.
Skolehelsetjeneste Del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot skolebarn, til og med videregående skole.

Skolehelsetjenesten arbeider for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon og fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte, i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet.
Kjernepersonellet er helsesøster og lege, men også annet personell kan være involvert, som for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, tannlege og andre.
Smittevern Del av kommunens helsetjeneste som skal verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge- og motvirke at smittsomme sykdommer blir overført.
Sosialtjeneste Tjenester som en kommune yter etter lov om sosial omsorg.
Spesialisthelsetjeneste Den delen av helsetjenesten som fylkeskommunene og staten har ansvar for i henhold til lov om sykehus (29) og lov om psykisk helsevern (32). Omfatter klinisk legespesialisttjeneste, klinisk psykologspesialisttjeneste, medisinsk laboratorietjeneste og røntgentjeneste.
Sykehotell Del av helseinstitusjon som gir opphold til pasienter som er til poliklinisk undersøkelse eller behandling.
Sykestue Helseinstitusjon som gir pasienter opphold for å undersøke om innskriving i sykehus må finne sted, eller for enklere behandling som ikke hensiktsmessig kan foregå i den sykes hjem, men som ikke gjør innskriving i sykehus nødvendig.
Terapeutisk tjeneste Medisinsk-, kirurgisk-, fysikalsk- eller psykologisk behandling av et helseproblem.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden