Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

BefolkningAlder En persons alder angis i antall år. Avledes av fødselsdato etter følgende metode: Det aktuelle året minus fødselsår for alle som er reelt eldre enn 1 år i det aktuelle året. De som er reelt yngre enn 1 år skal ha alder 0, men utvidet med reell alder i dager (43).Foretrukket inndeling er 5-årsgrupper: 0-4, 5-9, 10-14, 70-84, 85 og over. Alternativt i livsfaser: 0-6, 7-15, 16-19, 20-24, 25-66, 67-79, 80 og over.
Befolkning En gruppe personer som kan karakteriseres med et eller flere felles kjennetegn.
Kjennetegnene kan være knyttet til f.eks bosted i et område (en kommune, et distrikt, en by/bydel eller landsdel), livssituasjon (sosial klasse, samlivsstatus, alder, etc.), etnisitet (herkomst, kultur, etc) og annet.
Bosted Den adressen som er registrert i folkeregisteret på en person, dvs. det stedet hvor personen regelmessig tar sin døgnhvile (nattesøvn eller tilsvarende hvile). En person skiftevis tar sin døgnhvile på to eller flere steder regnes normalt som bosatt i den kommunen hvor han/hun tar sin overveiende døgnhvile.
Tidsbegrenset (midlertidige) opphold av under 6 måneders varighet regnes ikke som bosetting på oppholdsstedet. Spesielle regler gjelder for studenter, vernepliktige, sjøfolk, opphold i institusjoner/fengsler m.v. (27).
Grupperettet helsearbeid Legearbeid som tar utgangspunkt i helsetilstanden til større befolkningsgrupper, som kan være definert etter alder, kjønn, yrke, sosialstand, geografi osv.
Helse En persons evne til å mestre livets problemer (21).
Helsefremmende tiltak Tiltak som har som mål at en person eller en befolkning skal bli bedre rustet til å tåle vanskelige situasjoner eller skadelige påvirkninger, samt oppleve bedre livskvalitet og helse.
Helsekontroll Undersøkelse av enkeltindivider for en generell vurdering av risiko og helsetilstand basert på opplysninger om livsstilsforhold, risikofaktorer, klinisk undersøkelse og prøver. Inkl.:
*generell helsekontroll (fullstendig anamnese, klinisk undersøkelse og vanlige prøver, f.eks. barnekontroll),
*delvis helsekontroll (anamnese, undersøkelse og prøver med tanke på spesifikk(e) sykdom(mer), f.eks hjertekar sykdom, livmorhalskreft) og
*målrettet helsekontroll (undersøkelse og prøver valgt ut i fra individuell risiko etter alder, yrke, tidligere sykdommer m.v.). Systematisk opplysningsvirksomhet overfor individer og grupper med sikte på å få dem til å ta vare på sin helse og mestre sine sykdommer (6).
Helseproblem Problem(er) av fysisk, psykisk eller sosial art som har eller kan få betydning for den enkeltes helsetilstand.
Som nytt helseproblem regnes den første opplevelsen hos en pasient av et helseproblem, inkludert det første tilbakefall av et tidligere løst eller overstått problem.
Helsetilstand
Individrettet medisin Denne tar utgangspunkt i enkeltindividets helseproblem, og tar faktorer i samfunn og miljø med i sine vurderinger i den grad dette trengs for å løse enkeltindividets helseproblem. Den kan være kurativ eller preventiv.
Insidens Antall nye tilfeller (hyppigheten) av et bestemt helseproblem i en gitt befolkning i en bestemt periode.
Livsstil Måten å leve på med hensyn til ernæring, arbeid, bruk av nytelses- og rusmidler, sosial omgang, mosjon og andre levevaner som har en vesentlig innvirkning på en persons helse og velvære.
Nytt problem
Populasjon En hel befolkning eller et utvalg av en befolkning som kan karakteriseres ved bestemte kjennetegn, f.eks. bosted, risikofaktor, sykdom etc.
Prevalens Antallet tilfeller tilstede (forekomsten) av et bestemt helseproblem i en gitt befolkning på et gitt tidspunkt.
Risikofaktor Livsstilsmessige, biologiske og miljømessige forhold som kan gi økt sannsynlighet for helseproblemer og som blir sett på som viktig i forebyggende og helsefremmende arbeid.
Screening Undersøkelse av en befolkningsgruppe ved hjelp av på forhånd utvalgt(e) laboratorieprøve(r) og/eller klinisk(e) undersøkelsesmetode(r) med det mål å avsløre ukjent sykdom eller medfødt feil for å kunne skille ut dem som muligens kan ha denne sykdommen fra dem som muligens ikke har den.
Silingsundersøkelse
Sykelighet Betegner omfanget av symptomer, plager, sykdom og funksjonshemning, fysisk eller psykisk hos den enkelte eller i en befolkning.Synonym: Morbiditet.
Yrkesstatus En persons stilling i forhold til arbeidslivet. Hovedskille går mellom dem som er i inntektsgivende arbeid og dem som ikke er. Det er vanlig å skille mellom følgende grupper:
* Yrkesaktiv (har inntektsgivende arbeid),
* Arbeidsledig,
* Under utdanning,
* Hjemmeværende,
* Trygdet (mottar attførings- eller uføretrygd),
* Pensjonert (alderspensjonert).

 

  Gi tilbakemelding på denne siden