Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

InstitusjonerHelse- og sosialsenter Et senter som tilbyr både helsetjenester og sosialtjenester.
Helseinstitusjon En helseinstitusjon kan være (43, 29):
a. Institusjon som nevnt i § 1 første ledd nr. 1 i lov om sykehus som har lege fast knyttet til institu-sjonen.
b. Institusjon som nevnt i § 1 i lov om psykisk hel-severn unntatt ettervernshjem og privat forplei-ningssted.
c. Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie etter § 1-3 annet ledd nr. 5 i lov om helse-tjenesten i kommunene.
Helseinstitusjon En helseinstitusjon kan være:
1. Institusjon som nevnt i § 1 første ledd nr 1 i lov om sykehus som har fast lege knyttet til institusjonen.
2. Institusjon som nevnt i § 1 i lov om psykisk helsevern unntatt ettervernshjem og privat forpleiningssted.
3. Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie etter § 1-3 annet ledd nr 5 i lov om helsetjenesten i kommunene.
Helsesenter Et senter der det i tillegg til allmennlegetjenester ytes andre tjenester som helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste, fysioterapitjeneste, psykologtjeneste, ergoterapitjeneste eller jordmortjeneste.
Helsestasjon (for barn) Den delen av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid rettet mot førskolebarn i følge lov om helsetjenester i kommunene.
Kjernepersonellet er helsesøster og lege, men også annet personell kan være engasjert: jordmor, fysioterapeut, psykolog, tannlege, sosionom.
Legesenter En legepraksis som består av to eller flere leger som deler eller samarbeider om felles ressurser (personell, utstyr, lokaler etc.). Hver lege har et selvstendig ansvar for utførelsen av legegjerningen og har sine faste pasienter, men vikarierer for hverandre etter behov.
Synonym:
Gruppepraksis.
Poliklinikk En helsetjeneste tilknyttet sykehus og som yter tjenester til ikke innlagte pasienter (og med medisinsk personell som i hovedsaken omfatter spesialister) (5).
Poliklinikk Klinisk driftsenhet primært utrustet og bemannet for å utføre tiltak overfor polikliniske pasienter.
Sykehjem Institusjon for heldøgns omsorg og pleie etter kommunehelsetjenesteloven med organisert legetjeneste, fysioterapitjeneste og sykepleietjeneste som yter tjenester innenfor ett eller flere av områdene medisinsk attføring, avlastning, permanent opphold, spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede, skjermet enhet for senildemente, selvstendig boenhet for barn/ungdom, dagopphold, natteopphold og/eller terminal pleie (10).
Psykiatriske sykehjem drives etter lov om psykisk helsevern (32) og spesialsykehjem etter sykehusloven (29).
Sykehus Medisinsk institusjon som etter lov om sykehus undersøker og/eller behandler pasienter og som gir pasienter opphold - kortvarig eller langvarig - så lenge undersøkelsen eller behandlingen krever det (29).
Sykehus Helseinstitusjon som undersøker og/eller behandler pasienter og hvor pasienter kan innlegges.
Trygdekontor Lokalt kontor (under Rikstrygdeverket) i hver kommune, evt. med filialer, som har delegert myndighet og saksbehandlingsoppgaver og sørger for utbetalinger av trygd og refusjon for medisinsk behandling.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden