Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

AttføringAttføring Medisinske, praktiske og økonomiske tiltak med sikte på at den som er yrkeshemmet pga. sykdom, skade eller lyte skal få eller beholde høvelig arbeid eller daglig aktivitet.
Attføring Planlagte medisinske, praktiske og økonomiske tiltak med sikte på at den som pga. sykdom, skade eller lyte er yrkeshemmet skal få eller beholde høvelig arbeid.
Habilitering Planmessig arbeid for at den som har medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemninger pga. sykdom, skade eller lyte skal bevare og utvikle funksjonsevnen med sikte på størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på egne premisser.
Habilitering Planmessig arbeid for at den som har medfødt(e) funksjonshemning(er) pga. sykdom skade eller lyte skal bevare eller utvikle funksjonsevnen med sikte på størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på egne premisser (19).
Medisinsk attføring
Rehabilitering Planmessig arbeid for at den som er blitt funksjonshemmet pga. sykdom, skade eller lyte skal gjenvinne, bevare eller utvikle funksjonsevnen med sikte på størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på egne premisser.
Rehabilitering Planmessig arbeid for at den som er blitt funksjonshemmet pga. sykdom skade eller lyte skal gjenvinne, skal bevare eller utvikle funksjonsevnen med sikte på størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på egne premisser (19).
Rehabiliteringspost/
Rehabiliteringsavdeling
Post/avdeling som har som hovedoppgave å drive lengre tids behandling og rehabilitering.
Trygd Offentlig organiserte støtteordninger som skal sikre medlemmene økonomisk når arbeidsinntekten faller bort, og gi støtte til behandling, institusjonsopphold, rehabilitering, syketransport, hjelpemidler m.v. (6).
Uførepensjon Den økonomiske stønaden fra folketrygden som en person har rett til etter å ha gjennomgått behandling, arbeidstrening, opplæring eller annen form for attføring som er hensiktsmessig, og fortsatt har en ervervsevne som er varig nedsatt med minst halvparten og i vesentlig grad skyldes sykdom, skade eller lyte, har rett til (28).
Uførhet Medisinsk betinget svikt i evnen til å greie inntektsgivende arbeid (6).
Yrkesmessig attføring

 

  Gi tilbakemelding på denne siden