Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

MetodeAnsvarsgruppe Gruppe som har et strukturert samarbeid om et barn eller en ungdom med spesielle behov.
Egenomsorg Aktiviteter individet selv tar initiativ til og utføre på egne vegne, for å opprettholde liv, helse og velvære.

Egenomsorg forutsetter også individets kunnskap om hvor, når og hvordan den profesjonelle helsetjenesten bør brukes.
Foreldreveiledning Veiledning for å støtte og styrke foreldrene i deres rolle som oppdragere og omsorgspersoner for egne barn og unge.

Foreldreveiledning tar sikte på å styrke samspill mellom omsorgsgiver(e) og barn/ungdom. Veiledningsmetodene bygger på utviklingsstøttende kommunikasjon.
Helsesamtale Samtale som dreier seg om å klarlegge hvilke behov, problemer og ressurser brukeren har, samt å hjelpe vedkommende til å foreta valg.

Helsesamtalen er en prosess som må skje på brukerens premisser, og hvor helsepersonell opptrer som samtalepartner og veileder/rådgiver.
Hjemmebesøk Virksomhet der helsepersonell gir tjenester i brukerens hjem.

Helsepersonellet møter barnet/den unge/familien i deres eget miljø.
Mestring En persons evne til å tåle belastninger og stress.
Omsorg De kvalitative elementene som inngår i den hjelp og de tjenester som ytes, og som ytrer seg ved at helsepersonell eller medhjelper på profesjonell og forpliktene måte viser empati.
Råd Forslag til tiltak og løsninger basert på helsefaglige opplysninger som er tilpasset brukerens forutsetninger og behov.
Samspill Samhandling mellom foreldre og barn/ungdom.

Samspillet er avhengig av at den voksne er følsom overfor barnets/den unges signaler, og skaper muligheter for at barnet/den unge kan delta i ulike typer samspill.
Samtalegruppe Gruppe sammensatt av helsepersonell og gravide, foresatte, barn eller unge som gjennomfører en samtale med et avgrenset tema.

Eksempel på samtalegruppe er fødsels- og foreldreforberedende grupper, barselgrupper og andre grupper hvor helseopplysning, råd og veiledning blir gitt.
Selvhjelpsgruppe Gruppe av mennesker med lignende type problemer som hjelper hverandre.

Helsepersonell kan bistå i startfasen. Deltakere vurderer når gruppen skal bli selvdreven.
Tverrfaglig samarbeid Arbeidsform der flere yrkesgrupper arbeider sammen på tvers av faggrensene for å nå et felles mål.
Veiledning Planlagt pedagogisk prosess som er tilpasset brukerens forutsetninger og behov, og som legger til rette for at den som veiledes selv oppdager og lærer. Veiledning kan også innebære undervisning, rådgivning og informasjon.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden