Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

ReseptApotek Sted hvor det lages og selges legemidler og andre varer som brukes i helsetjenesten regulert etter lov om drift av apotek m.v. (25).
A-resept Resept på narkotiske eller vanedannende legemidler som etter gjeldende bestemmelser skal være utstedt på særskilt blankett autorisert av Statens helsetilsyn for den enkelte reseptutsteder (12).
Blåresept En resept hvor pasienten etter forskrifter i henhold til lov om folketrygd har krav på å få refundert deler av utgiftene til enkelte medikamenter og hjelpemidler.
B-resept Resept på vanedannende legemidler hvor det etter gjeldende bestemmelser gitt av Statens helsetilsyn stilles bestemte krav til påføring av navn, fødselsdato og adresse, samt legitimasjon ved avhenting. Resepten kan ikke reitereres (12).
Definerte døgndoser Gjennomsnittlig døgndose av et legemiddel brukt ved preparatets hovedindikasjon, fortrinnsvis angitt i vekt av aktiv substans, evt. (f.eks. vedrørende kombinasjonspreparater) som antall enkeltdoser (antall tabletter, kapsler, milliliter, etc.).
Ved sammenlikninger brukes vanligvis definerte døgndoser (DDD)/1000 innbyggere/døgn.
Hvit resept Resept, eksklusive Blåresept og A-resept.
Legemiddel Stoffer, droger og preparater som rekvireres eller utleveres fra apotek for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom eller smerte, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom. Hva som regnes som legemidler er gitt i forskrifter etter lov om legemidler (12).
Synonym:
Medisin, Medikament.
Resept Resept er en leges rekvisisjon av legemiddel fra apotek til bruk for bestemte personer, eller til bruk i reseptutsteders praksis, på sykehus e.l.
Resept skal primært skrives på blankett som er påtrykt eller påstemplet reseptutsteders navn, yrke, adresse (arbeidssted) og telefonnummer.
Som resept regnes også rekvisisjon meddelt pr. telefon (telefonresept) eller via telefaks (telefaksresept) (12), eller via elektronisk nettverk (EDI-resept).
Reseptutsteder Lege, tannlege eller veterinær (12).
Telefaksresept Resept sendt via telefaks. Resepten er bare gyldig på det apoteket som mottar den med telefaksutstyr. Resepten kan ikke reitereres (12).
Telefonresept Resept rekvirert gjennom telefon. Reseptutstederen må selv telefonere ordren. Resepten kan ikke reitereres og bare minste pakning kan rekvireres for narkotiske eller vanedannende legemidler (12).
Trygderesept

 

  Gi tilbakemelding på denne siden