Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelsepersonellAnsvarsgruppe En gruppe som har et strukturert samarbeid om en enkelt pasient og som i tillegg til pasienten og/eller pårørende er satt sammen av de fagpersonene innen helse-, sosial-, trygde- og undervisningssektor som er med i behandlingen av pasienten. En av fagpersonene har ansvaret som koordinator.
Basisteam Tverrfaglig sammensatt gruppe som er et rådgivende organ som har til oppgave å vurdere behov og mulighet for attføringstiltak som langtidssykmeldte, yrkeshemmede og eventuelt andre har, for å få eller beholde høvelig arbeid.
Gruppen er sammensatt av representanter fra trygdekontor, arbeidskontor og med en lege og kan etter behov suppleres med annet fagpersonell.
Helsearbeider Helsepersonell eller annet personell som jobber i helsevesenet.
Helsepersonell En person med godkjent helsefaglig utdanning som yter helsetjenester (5).
Helsepersonell Personer med godkjent faglig utdanning som yter helsetjenester.
Helsesekretær En person som har fullført helsesekretærutdanning.Synonym: Legesekretær.
Helsesjef Ansvarlig administrativ leder for helsetjenesten i et geografisk område (kommune eller bydel).
Helsesjefen kan være lege, eller ha en annen helsefaglig eller administrativ utdannelse.
Helsesøster Offentlig godkjent sykepleier med godkjent videreutdanning i forebyggende helsearbeid (31).
Hjelpepersonell
Hjelpepleier En person som etter utdanning er blitt offentlig godkjent hjelpepleier.
Kontaktperson Den helsearbeideren som har hovedoppgaven med å ta hånd om pasienten ved henvendelse.
Legesekretær
Medarbeider Ulike kategorier av personale ansatt eller engasjert i allmennlegetjenesten i tillegg til allmennleger.
Medhjelper
Selvhjelpsgruppe En gruppe personer som har felles helseproblem(er) som regelmessig møtes og som gjensidig hjelper og støtter hverandre.
Sykepleier En person som etter utdanning er blitt offentlig godkjent sykepleier (31).
Tilsynsmyndighet Statens helsetilsyn og fylkeslegene (33).
Turnuskandidat Medisinsk kandidat som avtjener obligatorisk tjeneste i allmennpraksis eller ved sykehus for å oppnå rett til autorisasjon.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden