Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Aktører
     Attføring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og undersøk

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivå
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

UtnyttelseBehov
Dekningsgrad Forholdet mellom kapasitet og behov. F. eks antall legestillinger, antall sengeplasser som er opprettet i forholdet til behovet (34).
Helsetjenestebehov Type og mengde helsetjenester vurdert som nødvendig ut i fra et faglig eller myndighets synspunkt:
* behov bestemt av lover og forskrifter (f.eks. alle barn skal BCG vaksineres).
* behov definert gjennom politiske vedtak/målsettinger (f.eks. et dagtilbud til alle psykisk utviklingshemmede).
* behov definert gjennom statlige styringssignaler (alle bør få et tilbud om enerom på sykehjem).
* behov kartlagt ved undersøkelse, forskning og offentlige utredninger, sentralt eller lokalt.
Helsetjenesteetterspørsel Type og mengde helsetjenester som et enkelt individ eller en befolkningsgruppe ønsker og krever oppfylt.
Kapasitet Den maksimale utnyttelse av ressursene som er til disposisjon. F.eks. antall legeårsverk som er opprettet, antall senger som finnes i en institusjon (34).
Kontakthyppighet Antallet sykebesøk og konsultasjoner i en bestemt periode (vanligvis omregnet til pr. år) dividert med antallet personer og justert for alders og kjønnssammensetning i den aktuelle befolkningen (praksispopulasjon eller kommune).
Synonym:
Legekontaktrate.
Pasientpågang Beskrivelse av etterspørselen ved en helsetjenesteenhet (en praksis, et legesenter, m.v.).
I allmennpraksis vanligvis som antall legekontakter (sykebesøk og konsultasjoner) pr. tidsenhet (pr. dag, uke, etc.) for en bestemt periode.
Produktivitet Produsert mengde pr. enhet. F.eks. antall sykebesøk pr. vakt, antall konsultasjoner pr. time (34).
Ressursutnyttelse
Telefontilgjengelighet Hvor vanskelig eller lett en pasient har for å få telefonisk kontakt med den praksisen han eller hun vanligvis søker hjelp hos.
Utnyttelse Beskrivelse av den virkelige utnyttelsen av ressursene. F.eks gjennomsnittlig antall senger i bruk til enhver tid. Antall årsverk reelt utført når fravær, permisjoner, ubesatte stillinger og overtid/ekstraarbeid er medregnet (34).
Utnyttelsesgrad Forholdet mellom kapasitet og utnyttelse. F.eks. andelen senger i bruk i forhold til det som totalt finnes (34).

 

  Gi tilbakemelding på denne siden