Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Akt°rer
     Attf°ring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og unders°k

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivň
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven pň din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TidAvdelingsopphold Sammenhengende periode med held°gnsopphold ved samme avdeling for en pasient, fra innskrivingsdato til utskrivingsdato.
Behandlingstid Antall hele d°gn en innskrevet pasient disponerer en seng frem til pasienten er utskrivingsklar.
Dagbehandling Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold.
Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, men ikke overnatting.
Dagkirurgi Et operativt inngrep hvor det vanligvis er behov for anestesipersonell og operasjonsstue/skiftestue.
Dagopphold Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller flere dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling.
Dagoppholdsdager Antall dager en innlagt pasient oppholder seg pň sykehuset i l°pet av et dagopphold.
Gjennomsnittlig liggetid Sum liggedager totalt for en gruppe utskrevne pasienter, dividert med antall utskrevne pasienter.
Kurd°gn Antall d°gn en innlagt pasient disponerer en seng.
Liggedager Antall hele d°gn en innlagt pasient med held°gnsopphold disponerer en seng.
Liggetid Antall hele timer eller hele d°gn fra innskriving til utskriving av en pasient.
Liggetid, preoperativ Antall hele d°gn fra innskriving av en pasient til f°rste operasjonsseanse.
Oppholdstid Antall d°gn en pasient er innlagt.
Postopphold Sammenhengende periode med held°gnsopphold ved samme post for en pasient.
Sykehusopphold Sammenhengende opphold pň sykehus for en innlagt pasient. Som Sykehusopphold regnes bňde Held°gnsopphold og Dagopphold.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden