Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
     Akt°rer
     Attf°ring
     Befolkning
     Behandling
     Diagnose
     DRG
     Forebyggende tiltak
     Helsehjelp og unders°k

     Helsepersonell
     Helseregister
     Helsetjeneste
     Henvisning
     Hjerteinfarktregisteret
     Institusjoner
     Internkontrollsystem
     Journal
     Kommunehelsetjenesten
     Kontakt
     Laboratorium
     Lege
     Legeorganisasjon
     Metode
     Omsorgsnivň
     Pasient
     Pasientadministrativt

     Pasientrutiner
     Refusjon
     Resept
     Samtykke
     Seng
     Strategi
     Sykdom
     Sykehus
     Tid
     Tilgjengelighet
     Tiltak
     Utdannelse
     Utnyttelse
     Utredning
     Vaksine
     Ventsys

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven pň din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

DRGDRG Diagnoserelaterte grupper Klassifikasjonssystem som grupperer pasienter i medisinsk meningsfulle og ressursmessig homogene grupper. DRG-systemet er primŠrt utviklet for somatiske sykehus.
DRG-poeng Sykehusopphold hvor man tar hensyn til pasientsammensetningen. Produktet av antall sykehusopphold og DRG-vekt (kostnadsvekt) for sykehusoppholdene.
DRG-vekt Det relative ressursforbruket for en pasientgruppe i forhold til gjennomsnittspasienten.
Enhetspris DRG En beregnet pris for ett DRG-poeng.
Hoveddiagnosegruppe (HDG) i DRG-systemet Organorienterte hovedgrupper i DRG-systemet.
Indeks pasientsammensetning Den relative ressursbruken for en pasientgruppe f. eks. ved et sykehus mňlt i forhold til gjennomsnittspasienten.
Korrigerte DRG-poeng DRG-poeng justert i trňd med gjeldende refusjonsregler/prisregler.
Korrigerte opphold Se: DRG-poeng.
Kostnadsvekt Se: DRG-vekt.
Langtidsliggedager Antall liggedager ut over °vre trimpunkt.
Langtidsopphold Sykehusopphold med liggetid over °vre trimpunkt.
Liggedager Antall hele d°gn en innlagt pasient med held°gnsopphold disponerer en seng.
Liggetidsindeks Gjennomsnittlig liggetid for normalopphold ved en institusjon i en periode i forhold til nasjonale gjennomsnittlige liggetider for normalopphold i perioden, korrigert for pasientsammensetning.
Normalopphold Sykehusopphold med liggetid lik eller under °vre trimpunkt.
Relativt kostnadsnivň Mňl for det relative kostnadsnivň for et sykehus korrigert for pasientsammensetning. Indeksen beregnes som faktiske netto driftsutgifter for innlagte pasienter dividert med antall DRG-poeng (korrigerte opphold).
ěvre trimpunkt Antall liggedager som settes som grense for aktuelle DRGer om sykehusoppholdet skal defineres som normalopphold eller langtidsopphold.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden