Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

BasisteamDefinisjon
Tverrfaglig sammensatt gruppe som er et rådgivende organ som har til oppgave å vurdere behov og mulighet for attføringstiltak som langtidssykmeldte, yrkeshemmede og eventuelt andre har, for å få eller beholde høvelig arbeid.
Gruppen er sammensatt av representanter fra trygdekontor, arbeidskontor og med en lege og kan etter behov suppleres med annet fagpersonell.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Diagnose.
Helsepersonell.
Kommunehelsetjenesten.

Se også

Attføring

 

  Gi tilbakemelding på denne siden