Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenestenBeskrivelse
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten er utarbeidet på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet, som første ledd i rekken av nye og reviderte terminologiske referansedokumenter.
Pleie- og omsorgstjenesten omfatter både helse- og sosialtjenester, hjemlet i både helse- og sosiallovgivningen, til forskjell fra tidligere terminologiske referansedokumenter, som kun har omfattet helsetjenester.

Dato
mandag 6. oktober 2003

Organisasjoner
Registrert av Direktoratet for e-helse

Status
Per mandag 6. oktober 2003: Til høring

Begreper
ADL
Aktivisering
Aktiviteter
Aktiviteter og deltagelse
Aktivitetsbegrensning
Aldersbolig
Aldersdemens
Aldershjem
Ambulant tjeneste
Ambulerende tjeneste
Andrelinjetjenesten
Annen tilstand
Anonyme helseopplysninger
Ansvarsgruppe
Attføring
Avidentifiserte helseopplysninger
Avlastning
Batch
Beslutning
Bruker
Brukergruppe
Brukerstyrt personlig assistanse
Dagliglivets aktiviteter
Dagliglivets gjøremål
Dagopphold
Dagplass
Dagsenter
Dekning
Dekningsgrad
Deltagelse
Deltagelsesinnskrenkning
Demens
Diagnose
Diagnosekode
Dimensjon
Direkte brukertid
Dokumentasjonsplikt
Døgntjeneste
Egenjournal
Eldreråd
Elektronisk meldingsutveksling
Enkeltvedtak
Epikrise
Faggruppe
Faktaark
Fastlege
Forebygge
Fritidsassistanse
Frivillig arbeid
Frivillighetssentral
Funksjon
Funksjon
Funksjonsavvik
Funksjonsevne
Funksjonshemming
Funksjonsnivå
Funksjonsvariabel
Førstelinjetjeneste
Grunnleggende behov
Habilitering
Heldøgns omsorg
Helseinstitusjon
Helsenett
Helseopplysninger
Helsepersonell
Helsetjeneste
Hjelpemiddelsentral
Hjemmehjelpstjeneste
Hjemmesykepleie
Hjemmetjeneste
Hospice
Hovedtilstand
Indirekte brukertid
Individuell omsorgsplan
Individuell plan
Innsynsrett
IPLOS
IPLOS forsystem
IPLOS-registeret
IPLOS-standarden
Journal
Journalansvar
Kapasitet
Kartlegging
Klage
Klassifikasjon
Kodeverk
Kommunal funksjon
Kommunehelsetjeneste
Kompenserende tiltak
Kontaktepisode
Korttidsavdeling
Korttidsopphold
Korttidsplass
KOSTRA
Kroppsfunksjon
Kroppsstruktur
Kurativ behandling
Langtidsopphold
Langtidsplass
Lindrende behandling
Midlertidig opphold
Miljøarbeid
Miljøfaktorer
Modifikator
Nattopphold
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Pasientadministrative data
Pasientjournal
Personidentifiserbare opplysninger
Pleie og omsorg
Praktisk bistand
Primærhelsetjeneste
Prosedyre
Pseudonyme helseopplysninger
Psykisk helsearbeid
Psykisk helsevern
Psykisk utviklingshemming
Rehabilitering
Rehabiliteringstjeneste
Samlevedtak
Samtykke
Samtykkekompetanse
Skjermet enhet
Sosiale tjenester
Spesialisthelsetjeneste
Sykehjem
Sykestue
Taushetsplikt
Terminal pleie
Tilgangsstyring
Tilrettelagt bolig
Tilsyn
Tiltakskjede
Tiltrodd pseudonymforvalter
Tjenesteperiode
Trygdebolig
Trygghetsalarm
Tvang i systematisk tiltak
Tvangstiltak
Tverrfaglig team
Tvungent psykisk helsevern
Utførelse
Vedtak
Vurderingsbesøk

 

  Gi tilbakemelding på denne siden