Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelseinstitusjonDefinisjon
Virksomhet som omfattes av Kommunehelsetjenesteloven eller Spesialisthelsetjenesteloven, og som vanligvis tilbyr heldøgns opphold, tjenester fra flere helsepersonellkategorier og pleie- eller behandlingstilbud ut over allmenn omsorg

Forklaring
Termen "institusjon" brukes i nyere lover og forskrifter som angår pleie- og omsorgstjenesten hovedsakelig i sammenhengen "boform eller institusjon med heldøgns omsorg og pleie". I denne forbindelse regnes både aldershjem og sykehjem som "boform eller institusjon med heldøgns omsorg og pleie", og begge kan betegnes som institusjoner.

Det avgjørende er således ikke lenger om virksomheten er definert som "institusjon" eller ikke, istedenfor vektlegges virksomhetens tjenestetilbud. I Helsepersonellovens §3 defineres "helseinstitusjon" som "institusjon som hører under lov om spesialisthelsetjenesten og lov om kommunehelsetjenesten", men "institusjon" er ikke nærmere definert. I Merknader til §6 i Forskrift om pasientjournal heter det: "Typiske eksempler på helseinstitusjoner er sykehus, sykehjem, opptreningsinstitusjoner og poliklinikker. Momenter i vurderingen av om en virksomhet er en institusjon, vil kunne være virksomhetens størrelse, om helsehjelp ytes av flere grupper helsepersonell og om pasientene tilbys heldøgnsopphold."

Med relevans for kommunehelsetjenesten brukes også institusjonsbetegnelsen om desentraliserte enheter innenfor psykisk helsevern og helsearbeid, og i tillegg inneholder Sosialtjenesteloven og tilhørende forskrift også bestemmelser om institusjoner for rusmiddelmisbrukere, som tilbyr både sosialtjenester og behandling. Rene barnevernsinstitusjoner kan derimot ikke oppfattes som helseinstitusjone

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Homonym

Helseinstitusjon

Helseinstitusjon

 

  Gi tilbakemelding på denne siden