Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

KlageDefinisjon
Forvaltningsrettslig middel som består i at en sak blir brakt inn til ny behandling i et overordnet forvaltningsorgan

Forklaring
Klage på helsevesenets tjenester behandles avhengig av klagens art av kommunalt klageorgan for vedtak etter kommunehelsetjensteloven, skadeutvalg eller tilsvarende ved vedkommende helseinstitusjon, Norsk Pasientskadeerstatning, Fylkeslegen eller Statens helsetilsyn. Kommunehelsetjenesteloven har egen bestemmelse om kommunalt klageorgan for helsetjenester. Klageinstans for vedtak etter sosialtjenesteloven er fylkesmannen. Fremmes ønske om klage til tjenesteyter, er tjenesteyter pliktig til å informere klageren om klageadgang og eventuelt videreføre klagen til relevant instans

Kilde
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten 139

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden