Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenestenBeskrivelse
Denne definisjonskatalogen presenterer noen av de mest sentrale begrepene som er i bruk innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Arbeidet med katalogen har spesielt fokusert på de begrepene som anvendes i kravspesifikasjoner for elektrisk pasientjournaler (EPJ) og i meldingsutveksling og dernest på begreper som er i bruk i offentlig rapportering og nasjonal statistikk.

Dato
mandag 1. juli 2002

Versjon
Første utgave

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Direktoratet for e-helse
Registrert av Direktoratet for e-helse

Begreper
Ansvarsgruppe
Befolkningsrettet strategi
Behandlingsrettet helseregister
Blankett
Bruker
Databehandlingsansvarlig
Definisjonskatalog
Dekningsstatestikk i SYSVAK
Delvis helseundersøkelse
Dokument
Dokumentasjon
Dokumentasjonsplikt
Egenjournal
Egenomsorg
Elektronisk pasientjournal (EPJ)
Epikrise
EPJ dokument
Fastlege
Folkehelsearbeid
Forebyggende helsearbeid
Foreldreveiledning
Frivillig samtykke
Fysioterapeut
Generell helseundersøkelse
Grunnvaksinert
Gruppekonsultasjon
Gyldig samtykke
Helsefremmende arbeid
Helsehjelp
Helsekontroll
Helsekort
Helseopplysning
Helseopplysninger
Helsepersonell
Helsepersonellkontakt
Helseregister
Helsesamtale
Helsestasjon for barn
Helsestasjon for gravide
Helsestasjon for ungdom
Helsestasjonstjenesten
Helsestasjonsvirksomhet
Helsesøster
Helsesøstertjenesten
Helsetjenesten
Helseundersøkelse
Henvendelse
Henvisning
Hjemmebesøk
Høyrisikostrategi
Individuell konsultasjon
Individuell plan
Informert samtykke
Innsynsrett
Jordmor
Jordmortjeneste
Journal
Journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Journalansvarlig
Journalføring
Kommunehelsetjenesten
Konsultasjon
Kontinuasjonsark
Kontraindikasjon mot vaksine SYSVAK kode (K)
Kontroll
Ledsager
Lege
Medisinsk register
Mestring
Miljørettet helsevern
Monitorering
Målrettet helseundersøkelse
Omsorg
Oppfølging
Pasientjournal
Percentilkanal
Percentilskjema
Primærforebyggende arbeid
Primærhelsetjeneste
Produksjonsstatistikk i SYSVAK
Registeransvarlig
Rekvisisjon
Råd
Samspill
Samtalegruppe
Samtykke
Samtykkekompetanse
Screening
Screeningundersøkelse
Sekundærforebyggende arbeid
Selvhjelpsgruppe
Skolehelsetjeneste
Smittevern
Sykdomsforebyggende arbeid
SYSVAK
SYSVAK kode
Telefonkontakt
Tertiærforebyggende arbeid
Tverrfaglig samarbeid
Undersøkelse
Uttrykkelig samtykke
Vaksinasjon
Vaksinasjonsdekning
Vaksinasjonsprogram
Vaksinasjonsreaksjon SYSVAK kode (R)
Vaksinasjonsregister
Vaksine
Vedlegg
Veiledning
Vekstregistrering

 

  Gi tilbakemelding på denne siden