Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

FolkehelsearbeidDefinisjon
Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon.

 • Folkehelsearbeidet må bygge på at alle samfunnssektorer og forvaltningsnivåer - på politisk, administrativt og faglig plan - føler et ansvar for å fremme folkehelsen.
 • Folkehelsearbeidet og utvikling av aktive og trygge lokalsamfunn er to sider av samme sak.
 • Konkrete tiltak planlegges, utvikles og iverksettes i et forpliktende samarbeid mellom berørte parter.
 • De som blir berørt av planer og tiltak må være med på denne prosessen.
 • Planer og tiltak må evalueres med sikte på å se om de har positive virkninger på folkehelsen.

  Produkt
  Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  Organisasjoner
  Ansvarlig: KITH AS
  Registrert av: KITH AS

  Kategorier
  Strategi.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden