Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevernBeskrivelse
Formålet med definisjonskatalogen er å standardisere definisjoner av begrep til bruk ved informasjonsutveksling og statistikk for psykisk helsevern som ledd i rapportering, kvalitetssikring, evaluering, forskning, planlegging og styring av tjenestene. Entydig forståelse og bruk av begrep er nødvendig for å få gode og sammenlignbare data både innen den enkelte institusjon og i fylkeskommunal og nasjonal statistikk. Definisjonskatalogen vil også kunne bidra til entydig bruk av begrepene innen pasientadministrative dataprogram som utformes for psykisk helsevern.

Dato
søndag 1. juli 2001

Versjon
Første utgave

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Direktoratet for e-helse

Begreper
Akuttpost/akuttavdeling
Alderspsykiatrisk post/avdeling
Allmennpsykiatrisk post/avdeling
Ambulant team
Annen tilstand
Attføring
Avdeling
Avdelingskode
Avdelingsopphold
Avslutningsdato
Barnepsykiatrisk post/avdeling
Behandling
Behandlingshjem
Behandlingsmøte
Beleggsprosent
Dagbehandling
Dagopphold
Dagoppholdsdager
Dagplass
Dagpost/dagavdeling
Diagnose
Direkte pasientarbeid
Distriktspsykiatrisk senter
Døgnopphold
Døgnplass
Døgnpost/døgnavdeling
Epikrise
Ettervernshjem
Familiepost/familieavdeling
Førstegangsinnleggelse
Garantipasient
Gjeninnleggelse
Gjennomsnittlig oppholdstid
Gjestepasient
Habilitering
Habiliteringsteam
Henvisning
Henvisningsdiagnose
Hovedtilstand
ICD-10
Indirekte pasientarbeid
Individuell plan
Inndato
Innleggelse
Inntaksmåte
Inntaksparagraf
Klinisk enhet
Konsultasjon
Konsultasjonsdato
Konsultasjonsserie
Kontakttype
Korttidspost/korttidsavdeling
Langtidspost/langtidsavdeling
Maksimal ventetid
Minste funksjonelle kliniske enhet
Omsorgsepisode
Omsorgsperiode
Oppholdsdøgn
Opptaksområde
Pasientadministrativt arbeid
Pasientnummer
Permisjon
Personellfaktor
Poliklinikk
Post
Postopphold
Privatpraktiserende spesialist
Prosedyre
Psykiatrisk sykehjem
Psykiatrisk ungdomsteam
Psykiatriske spesialisthelsetjenester
Psykisk helsearbeid
Psykisk helsevern
Rehabilitering
Rehabiliteringspost/Rehabiliteringsavdeling
Sikkerhetspost/sikkerhetsavdeling
Spesialpost/spesialavdeling
Startdato
Sykdomsperiode
Tjenesteepisode
Treningsleilighet
Tvungent psykisk helsevern
Ungdomspsykiatrisk post/avdeling
Utdato
Utredning
Utskrivingsdiagnose
Veiledning
Ventetid
Øyeblikkelig hjelp

 

  Gi tilbakemelding på denne siden