Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehusBeskrivelse
Denne definisjonskatalogen er utarbeidet som et ledd i Sosial- og helsedepartementets "Standardiserings- og samordningsprogram (SSP)". Hensikten med en slik definisjonskatalog er å ha felles definisjoner og dermed forståelse av administrative begreper og datagrunnlag som brukes i somatiske sykehus.

Dato
torsdag 1. juli 1999

Versjon
Tredje utgave

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Direktoratet for e-helse

Begreper
Ankomst
Ankomst fra
Annen tilstand (ICD-10)
Ansiennitetsdato
ATC
Avdeling
Avdelingskode
Avdelingsopphold
Avviklingsdato
Avviklingsmåte
Behandling
Behandlingsgaranti
Behandlingsserie
Behandlingstid
Beleggsprosent
Bidiagnose (DRG)
Dagbehandling
Dagkirurgi
Dagopphold
Dagoppholdsdager
Dagpasient
Diagnose
DRG Diagnoserelaterte grupper
DRG-poeng
DRG-vekt
Effektive senger
Enhetspris DRG
Epikrise
Fødestue
Gjennomsnittlig liggetid
Gjestepasient
Heldøgnsopphold
Heldøgnspost
Helseinstitusjon
Helsepersonell
Helsetjenesteenhet
Helsetjenesten
Henvisende instans
Henvisende lege
Henvisning
Henvisningsdiagnose
Henvist fra
Henvist til
Hoveddiagnose (DRG)
Hoveddiagnosegruppe (HDG) i DRG-systemet
Hovedkode
Hovedtilstand (ICD-10)
ICD-10
Ikkemedisinsk serviceavdeling
Indeks pasientsammensetning
Innlagt fra
Innleggelse
Innleggelsesdiagnose
Innmåte
Innskriving
Innskrivingsdato
Institusjonsnummer
Intensivavdeling/post
Journal
Klinisk avdeling
Kode
Komplikasjon som følge av tiltak
Konsultasjonstype
Kontaktdato
Korrigerte DRG-poeng
Korrigerte opphold
Kostnadsvekt
Kurdøgn
Langtidsliggedager
Langtidsopphold
Ledsager
Liggedager
Liggetid
Liggetid, preoperativ
Liggetidsindeks
Medisinsk register
Medisinsk serviceavdeling
Mottaksdato
Normalopphold
Omsorgsepisode
Omsorgsnivå
Omsorgsperiode
Oppholdstid
Oppholdstype
Pasient
Pasientgjennomstrømning
Pasientjournal
Pasientnummer
Permisjon
Poliklinikk
Poliklinisk konsultasjon
Poliklinisk kontakt
Poliklinisk kontakttype
Poliklinisk omsorg
Post
Postopphold
Prosedyre
Registeransvar
Reinnleggelse
Rekvirere
Rekvisisjon
Relativt kostnadsnivå
Second opinion
Seksjon
Seng
Sengedøgn
SNOMED
Sykdomsperiode
Sykehotell
Sykehus
Sykehusopphold
Sykestue
Teknisk seng
Telefonkontakt
Telemedisinsk kontakt
Tilleggskode
Tiltak
Tjenesteepisode
Utskrevet pasient
Utskrevet til /Overflyttet til
Utskriving
Utskrivingsdato
Utskrivingsklar pasient
Vanlig innleggelse
Vanlig poliklinisk kontakt
Venteliste
Ventetid
Ventetidsgaranti
Vurderingsdato
Vurderingsgaranti
Øvre trimpunkt

 

  Gi tilbakemelding på denne siden