Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
          Administrativ prose.
          Adresse
          Aktivitet
          Anatomi
          Behandlingsnivå og .
          Behandlingstype
          Debitering
          Fagområde
          Familie
          Hastegrad
          Helsepersonell
          Informasjon til pas.
          Informasjonsinnhold
          Informasjonskilde
          Initiativtaker
          Journal
          Juridisk formalitet
          Klage
          Klinisk tiltak
          Kommunikasjon
          Kontakttype
          Legemiddel
          Materiale
          Medisinsk klassifik.
          Medium
          Meldingstype
          Metode
          Nasjon og land
          Nummer og tall
          Organisasjon
          Pakkeforløp
          Person informasjon .
          Person og organisas.
          Person språk
          Person status
          Prosedyre
          Resultat av observa.
          Retning
          Rolle for helsepers.
          Samtykke
          Skjerming
          Status prosessforløp
          Sted
          Teknologi
          Terminologi
          Tid
          Tilstand (diagnose)
          Tiltak
          Ting
          Tjeneste innhold
          Tjenestetyper
          Tvang
          Ubestemt
          Undersøkelse
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Kontakttype (OID=8240)Beskrivelse
Kategorisering av kontakter etter hvordan kontakten skjer.

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon KITH AS
Registrert av KITH AS

Inngår i
Tilhører ikke kodeverkssamling

Status
Per 30. mars 2006: Til utbredelse eller er i bruk

Kodeverdier
1 Heldøgnsopphold Følger av en innleggelse
2 Dagbehandling Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, men ikke overnatting.
3 Poliklinisk omsorg Omsorg hvor de medisinske tiltak er kortvarige og hvor pasienten ikke innlegges.
4 Telemedisinsk kontakt Undersøkelse, overvåkning, behandling eller administrasjon av pasienter når ekspertise eller pasientinformasjon overføres til/fra et annet geografisk sted ved bruk av informasjonsteknologi.
5 Konsultasjon Henvendelse, forespørsel ved personlig fremmøte på legens oppholdssted, vanligvis på legens faste arbeidssted/kontor. En konsultasjon forutsetter en direkte kontakt mellom lege og pasient og at legen foretar en utredning.
6 Telefonkontakt Kontakt med pasient eller annet helsefaglig personell via telefon i forbindelse med behandling/pleie av en pasient.

Kategorier
Kontakttype.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden