Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
          Administrativ prose.
          Adresse
          Aktivitet
          Anatomi
          Behandlingsnivå og .
          Behandlingstype
          Debitering
          Fagområde
          Familie
          Hastegrad
          Helsepersonell
          Informasjon til pas.
          Informasjonsinnhold
          Informasjonskilde
          Initiativtaker
          Journal
          Juridisk formalitet
          Klage
          Klinisk tiltak
          Kommunikasjon
          Kontakttype
          Legemiddel
          Materiale
          Medisinsk klassifik.
          Medium
          Meldingstype
          Metode
          Nasjon og land
          Nummer og tall
          Organisasjon
          Pakkeforløp
          Person informasjon .
          Person og organisas.
          Person språk
          Person status
          Prosedyre
          Resultat av observa.
          Retning
          Rolle for helsepers.
          Samtykke
          Skjerming
          Status prosessforløp
          Sted
          Teknologi
          Terminologi
          Tid
          Tilstand (diagnose)
          Tiltak
          Ting
          Tjeneste innhold
          Tjenestetyper
          Tvang
          Ubestemt
          Undersøkelse
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Indirekte aktiviteter (OID=8454)Beskrivelse
Dette kodeverket inneholder koder for kategorisering av aktiviteter uten direkte pasientkontakt.

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Avdeling helseregistre, Helsedirektoratet
Registrert av Direktoratet for e-helse

Inngår i
NPR-samlingen

Status
Per 18. mars 2020: Til utbredelse eller er i bruk

Kodeverdier
1 Erklæring/uttalelse/melding
2 Møte. Samarbeid (om pasient) med annet helsepersonell Spesialisthelsetjeneste
22 Samarbeidsmøte (om pasient) med førstelinjetjenesten
23 Samarbeidsmøte (om pasient) med annen tjeneste
3 Aktivitetsgruppe
5 Brev
6 e-post
7 Telefon Uten pasientens deltakelse
71 Telefonmøte (om pasient) med førstelinjetjenesten
8 Tele-/videokonferanse Uten pasientens deltakelse
11 Telemedisin Med pasientens deltakelse
12 Telefonsamtale med pasient Samtale med pasient. Omfatter kun enkle samtaler som ikke oppfyller kravene til telefonkonsultasjon.
13 Telefonkonsultasjon med egenandel Polikliniske konsultasjoner med pasient gjennomført over telefon som oppfyller krav i ISF-regelverket for telefonkonsultasjoner.
21 Teknisk Episode Skal brukes dersom det må opprettes en teknisk Epsisode for registrering av prosedyrer Pakkeforløp og innrapportering til kvalitetsregistre

Kategorier
Kontakttype.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden