Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
          Administrativ prose.
          Adresse
          Aktivitet
          Anatomi
          Behandlingsnivå og .
          Behandlingstype
          Debitering
          Fagområde
          Familie
          Hastegrad
          Helsepersonell
          Informasjon til pas.
          Informasjonsinnhold
          Informasjonskilde
          Initiativtaker
          Journal
          Juridisk formalitet
          Klage
          Klinisk tiltak
          Kommunikasjon
          Kontakttype
          Legemiddel
          Materiale
          Medisinsk klassifik.
          Medium
          Meldingstype
          Metode
          Nasjon og land
          Nummer og tall
          Organisasjon
          Pakkeforløp
          Person informasjon .
          Person og organisas.
          Person språk
          Person status
          Prosedyre
          Resultat av observa.
          Retning
          Rolle for helsepers.
          Samtykke
          Skjerming
          Status prosessforløp
          Sted
          Teknologi
          Terminologi
          Tid
          Tilstand (diagnose)
          Tiltak
          Ting
          Tjeneste innhold
          Tjenestetyper
          Tvang
          Ubestemt
          Undersøkelse
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Helsepersonells funksjoner mv. (OID=9034)Beskrivelse
Dette kodeverket inneholder koder som benyttes for å angi hvilken funksjoner og roller helsepersonell har overfor pasienten. Primært beregnet til bruk i hodemeldingen.

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Helsedirektoratet
Registrert av Direktoratet for e-helse

Inngår i
EPJ-standard

Status
Per 14. januar 2019: Til utbredelse eller er i bruk

Kodeverdier
3 Behandlingsansvarlig lege Flere bestemmelser
4 Journalansvarlig Helsepersonelloven § 39
5 Informasjonsansvarlig Helsepersonelloven § 10
6 Fastlege Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
7 Faglig ansvarlig for vedtak i psykisk helsevern Egen forskrift
8 Koordinator Individuell plan Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2
9 Primærkontakt
10 Utskrivende lege
11 Utskrivende sykepleier
12 Instituerende lege eResept
13 Innleggende lege
14 Ansvarlig jordmor
15 Vikar for fastlege
16 Turnuslege
17 Forløpskoordinator kreft
18 Koordinator (spesialisthelsetjenesteloven) Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a
19 Kontaktlege Pasient- og brukerrettighetsloven§ 2-5a. Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5c
20 Kontaktpsykolog Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5c
21 Helsefaglig kontakt
22 Kontakt i primærhelseteam
23 Ønsket behandler
24 Kontakt hos mottaker

Kategorier
Rolle for helsepersonell.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden