Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
          Administrativ prose.
          Adresse
          Aktivitet
          Anatomi
          Behandlingsnivå og .
          Behandlingstype
          Debitering
          Fagområde
          Familie
          Hastegrad
          Helsepersonell
          Hendelse
          Informasjon til pas.
          Informasjonsinnhold
          Informasjonskilde
          Initiativtaker
          Journal
          Juridisk formalitet
          Klage
          Klinisk tiltak
          Kommunikasjon
          Kontakttype
          Legemiddel
          Materiale
          Medisinsk klassifik.
          Medium
          Meldingstype
          Metode
          Nasjon og land
          Nummer og tall
          Organisasjon
          Pakkeforløp
          Person informasjon .
          Person og organisas.
          Person språk
          Person status
          Prosedyre
          Resultat av observa.
          Retning
          Rolle for helsepers.
          Samtykke
          Skjerming
          Status prosessforløp
          Sted
          Teknologi
          Terminologi
          Tid
          Tilstand (diagnose)
          Tiltak
          Ting
          Tjeneste innhold
          Tjenestetyper
          Tvang
          Ubestemt
          Undersøkelse
     Samlinger av kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Administrative - UbestemtAdressat for melding om arbeidsrelaterte sykdom eller skade (OID=8648)
AktivitetIkkeMulig/Arbeidsplassen (OID=8132)
AktivitetIkkeMulig/MedisinskeArsaker (OID=8133)
Ammehjelpemidler (OID=8525)
Angi at bestanddel i legemiddelblanding ikke har eksakt mengde (OID=7502)
AnnenFraversarsak (OID=8131)
Antall pollegemer (OID=8764)
Antall pronukli (OID=8757)
Avnittsoverskrift for preparatomtale (OID=7505)
Avslags- og avvisningsgrunner ved søknad om individuell stønad (OID=7481)
Avslutningsårsak HPR (OID=7705)
Avstand mellom PN (OID=8762)
Barnet født som (OID=8522)
Befruktet oocyttmorfologi (OID=8759)
Befruktningsmetode (OID=8774)
Begrunnelse for vedtak om innskrenkninger i pasientens forbindelse med omverdenen (OID=9305)
Begrunnelse for vedtak om kroppslig undersøkelse (OID=9303)
Begrunnelse for vedtak om nattelåsing av pasientrom (OID=9307)
Begrunnelse for vedtak om undersøkelse av pasientens person, rom og eiendeler (OID=9301)
Behandlingsfase (OID=7473)
Beslutning ved søknad om individuell stønad (OID=7482)
Bevissthet (OID=7331)
Bolus (OID=7470)
Byttegruppe (OID=7450)
Cyste (OID=8777)
Datoer for mottak og vurdering av henvisning (OID=9147)
DDD måleenhet (OID=7489)
Deling av dose (OID=7472)
Doseringsperiode (OID=7475)
Eksternt kodeverk (OID=8357)
Embryogradering (OID=8753)
Embryotilbake-føring (OID=8775)
Endometrium (OID=8776)
Enhet for doseres etter (OID=7474)
Ernæring barnet (OID=8523)
Eventuell overføring mellom tvangsformer (OID=9299)
EØS dokumentasjon (OID=7462)
Feilmeldinger for applikasjonskvittering - Innrapportering av trekk til NAV (OID=8124)
Feilmeldingskoder for FEST (OID=7460)
Foreldreansvar i forhold til mindreårig barn (OID=9193)
Forespørsel fra innbygger om egen pasientjournal (OID=7614)
Forespørsel fra innbygger til helseregister (OID=7605)
Forespørsler (OID=7601)
Forløsende inngrep (OID=8527)
Forskrivningsnivå (OID=7440)
Fragmenteringsgrad, embryo (OID=8766)
Fremkomstmiddel (OID=8607)
Fysisk enhet (OID=8360)
Fødestilling (OID=8515)
Fødselsstarttype (OID=8526)
Gaf Score (OID=9115)
Genotyper for hepatitt C-infeksjon (OID=7508)
Gjennomføring av kroppslig undersøkelse (OID=9304)
Gjennomføring av undersøkelse av pasientens person, rom og eiendeler (OID=9302)
Godkjenningstype HPR (OID=7704)
Godkjent gjennomføring av straff - psykisk helsevern (OID=9308)
Grad av leverskade (OID=7509)
Gruppering av hentesteder og leveringssteder (OID=7337)
HarArbeidsgiver (OID=8130)
Hastegrad AMK (OID=7340)
Helseregistre (OID=7615)
Hendelsestype (OID=7332)
HPR vilkår (OID=7700)
ICM-score (OID=8769)
Injeksjonshastighet for bolus (OID=7471)
Innringer type (OID=7333)
Innskrenkninger i pasientens forbindelse med omverdenen (OID=9306)
Kilde til opplysninger (OID=7498)
Kildegrunnlag for interaksjoner (OID=7485)
Klasse for varsel (OID=7486)
Kode for årsak til fri egenandel (OID=7461)
Koder for tilgangsbegrensninger i behandlingsrettede helseregistre (OID=9603)
Kodet info (OID=7444)
Kommentar til oppføring i LIB (OID=7495)
Kommunikasjonstest (OID=7603)
Komplikasjoner for mor i barselforløp (OID=8530)
Krav til refusjon (OID=7464)
Kriterium (OID=7339)
Leveringsmåte - resept (OID=8260)
Mekanisme ved personskade (OID=8603)
Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade (hvem er gjort kjent med saken) (OID=8647)
Meldingsbekreftelse, rekvisisjonsmelding for lab (OID=8203)
Meldingsmottak i spesialisthelsetjenesten (OID=8656)
Nasjonale pasientforløp PHR utfall klinisk beslutning (OID=9323)
Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser (NOKUP) (OID=7221)
Om barnevernets omsorg for mindreårig barn (OID=9195)
Om eventuelle mindreårige barn med behov for oppfølging (OID=9191)
Om forsøk på innhenting av samtykke (OID=9198)
Omfang av samtykke eller reservasjon på HelseNorge (OID=7608)
Ompakkingsgrunn (OID=7492)
Omsorgsansvar for mindreårig barn (OID=9194)
Oocytt modenhet - 1. polare kropp (OID=8755)
Oocytt modenhet - ICSI (OID=8752)
Oocytt modenhet - IVF (OID=8756)
Oocytt nuclear precursor bodies (OID=8758)
Oocytt tap (OID=8765)
Oocytt-form (OID=8760)
Oppbevaringsbetingelser (OID=7487)
Oppføringsstatus (OID=7446)
Opplysning fra pasient om omsorgsansvar for mindreårige barn (OID=9190)
Oppmerksomhet (OID=7476)
Ovariekoder (OID=8778)
Overskrifter for varsling til kommuner om innlagt pasient (OID=9145)
Ovulasjons-induksjon (OID=8771)
Part eller ordning der det gis samtykke eller reservasjon på HelseNorge (OID=7610)
Perivittelin-område (OID=8761)
Pluralitet (OID=8528)
PN utseende (OID=8763)
Presentasjonsleie MFR (OID=8531)
Pristype for legemidler (OID=7453)
Pristype for medisinsk utstyr og næringsmidler (OID=7423)
Privat ikke-betalt hjelp (OID=9168)
Protokoll, hormonstimulering av kvinne (OID=8779)
Reaksjonstyper (OID=7497)
Registreringsstatus (OID=7496)
Relasjon til mindreårig barn (OID=9192)
Relevans for interaksjoner (OID=7483)
Respirasjon (OID=7334)
Restriksjonskode (OID=8134)
Rettigheter i forhold til sperrede opplysninger (OID=9199)
Rettigheter vedrørende utskrift av søkeresultat (OID=9200)
Risiko-Risikotype (OID=7335)
Rolle i forhold til pasient (OID=7490)
Rolle til mottaker (OID=8112)
Sambandsvei (OID=7336)
Samtykkekompetanse på vegne av mindreårig barn (OID=9196)
Second opinion (OID=8457)
Skår etter tin (OID=8751)
Spesifikke sykdomsgrupper og prosjekt til bruk i adressering (OID=8657)
Status amming mor (OID=8524)
Status gjennomføring av tiltak ovenfor en pasients mindreårig barn (OID=9197)
Status kvittering på tilbakekalling av resept (OID=7503)
Status på samtykke eller reservasjon på HelseNorge (OID=7609)
Status på vurdering av henvisning (OID=9148)
Stillingsgruppe lege (OID=8649)
Svar på oppføring i LIB (OID=7493)
Svar til bruk i digital dialog mellom pasient og behandler (OID=7602)
Svar til innbygger på forespørsler til helseregister (OID=7606)
Svart trekant (FEST) (OID=7510)
Sædgiver (OID=8772)
Sæduttak (OID=8773)
Tidligere behandling ved helseinstitusjon (OID=8702)
Tilgangsstyringsområde på Helsenorge (OID=7607)
Tilleggsbehov ved transport (OID=9402)
Tilstander med behov for bruk av næringsmidler (OID=7534)
Tiltakstype-Respons (OID=7338)
Tjenestetype, rekvisisjonsmelding for lab (OID=8207)
Trekkalternativ (OID=8122)
Trekktype (OID=8123)
Trophectoderm (Epitel-score) (OID=8768)
Tungtveiende medisinske hensyn til at relevant legemiddel ikke kan benyttes (OID=7533)
Tungtveiende medisinske hensyn til at relevant legemiddel ikke lenger kan benyttes / benyttes alene (OID=7532)
Type (strukturering av vilkår) (OID=7439)
Type attest (OID=8326)
Type hendelse - Melding om pasientreiser (OID=9401)
Type innhold i Melding til innbygger på Helsenorge (OID=7613)
Type innhold i meldingen Helseopplysninger (OID=9140)
Type notat fra pleie- og omsorgstjenesten (OID=9155)
Type reise (OID=9521)
Type økonomisk transaksjon (OID=7463)
Typer av kritisk informasjon (OID=7650)
Typer premiss (OID=8379)
Typer utfall av hendelser (OID=9177)
TypeResept (OID=7491)
Underkategorier av kritisk informasjon (OID=7651)
Uspesifisert laboratoriekodeverk (OID=8212)
Utdanningsnivå Helsepersonellregisteret (OID=7703)
Variasjon i blastomer-størrelse (OID=8767)
Vedtak (OID=9171)
Vilkårsgruppe (OID=7437)
Visningsregel - mottaker (OID=7442)
Zona pellucida (OID=8754)
Årsak for tilbakekalling (OID=7500)
Årsak til at forhåndsgodkjent preparat ikke er forsøkt (OID=7499)
Årsak til at forhåndsgodkjent/markedsført legemiddel ikke er forsøkt (OID=7507)
Årsak til at forhåndsgodkjent/markedsført legemiddel ikke lenger kan benyttes (OID=7506)
Årsak til manglende kvittering (OID=7501)
Årsak til manglende vaksinering (OID=9551)

 

  Gi tilbakemelding på denne siden