Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
          Administrativ prose.
          Adresse
          Aktivitet
          Anatomi
          Behandlingsnivå og .
          Behandlingstype
          Debitering
          Fagområde
          Familie
          Hastegrad
          Helsepersonell
          Hendelse
          Informasjon til pas.
          Informasjonsinnhold
          Informasjonskilde
          Initiativtaker
          Journal
          Juridisk formalitet
          Klage
          Klinisk tiltak
          Kommunikasjon
          Kontakttype
          Legemiddel
          Materiale
          Medisinsk klassifik.
          Medium
          Meldingstype
          Metode
          Nasjon og land
          Nummer og tall
          Organisasjon
          Pakkeforløp
          Person informasjon .
          Person og organisas.
          Person språk
          Person status
          Prosedyre
          Resultat av observa.
          Retning
          Rolle for helsepers.
          Samtykke
          Skjerming
          Status prosessforløp
          Sted
          Teknologi
          Terminologi
          Tid
          Tilstand (diagnose)
          Tiltak
          Ting
          Tjeneste innhold
          Tjenestetyper
          Tvang
          Ubestemt
          Undersøkelse
     Samlinger av kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Administrative - InformasjonsinnholdAlvorlighetsgrad (OID=7520)
Alvorlighetsgrad feil i innrapporterte data (OID=8483)
Annen allergi som kritisk informasjon (OID=7514)
Anvendelsesområde for kodenodeinformasjon (OID=9030)
Anvendelsesområde for term (OID=9052)
Bekreftelse på kritisk informasjon (OID=7524)
Blastocyst (OID=8770)
Bruksområde kodeverk (OID=9026)
Dokumenttilknytning (OID=4702)
Dokumenttype (OID=8329)
Dokumenttype (OID=8278)
Dokumenttyper (OID=9602)
Elementtyper for kodeverk (OID=9225)
Emneorienterte sakstyper (OID=9601)
EPJ datatyper (OID=9216)
EPJ informasjonskategori (OID=9005)
Feiltyper ved rapportering til NPR (OID=8482)
Forespørsel om pasient (OID=8129)
Gruppering av typer hendelser (OID=9189)
GTT Triggertype gruppe (OID=8390)
Henvendelse og informasjon fra NAV (OID=8127)
Henvendelse om pasient til NAV (OID=8128)
Henvisningstype (OID=8455)
Hovedtyper av vedtak etter psykisk helsevernloven (OID=9315)
Hva begjæring etter psykisk helsevernloven § 3 6 gjelder (OID=9309)
Implantater som kritisk informasjon (OID=7518)
Informasjon type (OID=8630)
Innbyggers innmelding av behov for endring av opplysninger i Kjernejournal (OID=7604)
Inneholder personidentifiserbar informasjon (OID=9207)
Innkalling til dialogmøte (OID=8125)
Intubasjonsproblem som kritisk informasjon (OID=7515)
Kategori journalinformasjon - FLO (OID=9066)
Kilde til informasjon (OID=7523)
Kjenner liv daglig (OID=8535)
Klinisk opplysning, rekvisisjonsmelding for lab (OID=8204)
Klinisk opplysning-S1 (OID=7314)
Kommentar til svarrapport (OID=8269)
Komponent (OID=8353)
Kritisk medisinsk tilstand (OID=7512)
Kritisk medisinsk tilstand - begrunnelse (OID=7513)
Kvalitet av opplysninger i EPJ (OID=9017)
Lege forhold (fastlegeordningen) (OID=7750)
Linkstyrke (OID=9206)
Listestatus (fastlegeordningen) (OID=7751)
Medisinskfaglige opplysninger (OID=9142)
Medlemsorganisasjon (fastlegeordningen) (OID=7755)
Meldingstype -resept (OID=8259)
Mulighet for maskeventilasjon (OID=7516)
Notattype helseundersøkelse (OID=9531)
Notattype somatisk undersøkelse (OID=9532)
Objekttype (OID=7372)
Om døgnopphold - psykisk helsevern (OID=9312)
Om nærmeste pårørende er gitt anledning til å uttale seg ved etablering av tvungen observasjon/TPH (OID=9311)
Opphør fastlegeavtale (OID=7752)
Opphør tilhørighet (fastlegeordningen) (OID=7753)
Opplysninger til forsikring (OID=9156)
Opprett tilhørighet (fastlegeordningen) (OID=7754)
Overordnet type forløp (OID=9172)
Overskrifter for sykepleiedokumentasjon (OID=9141)
Pakkeforløp kreft (OID=8480)
Pakkeforløp kreft type forløp (OID=9173)
Premisser knyttet til pakkeforløp (OID=8380)
Presentassjon/leie ved svangerskapskonsultasjon (OID=8534)
Produktgruppe (OID=7403)
Prosedyreendringer som kritisk informasjon (OID=7522)
Pågående behandling som kritisk informasjon (OID=7517)
Reseptgruppe (OID=7421)
Resistens (OID=8271)
Rettslig grunnlag (OID=9300)
Sannsynlighet (OID=7521)
Smak (OID=7504)
Smerteanalyse (OID=7530)
Smittetype som kritisk informasjon (OID=7519)
Status rettslig grunnlag (OID=9298)
Svar på innkalling til dialogmøte (OID=8126)
Tekstlige resultatverdier (OID=8340)
Tema for helsefaglig dialog (OID=7322)
Tema for notat (OID=7321)
Tilknytning av mappeinnhold (OID=9209)
Tilleggskompetanse Helsepersonellregisteret (OID=7702)
Tjenester i godkjenningsordningen innen Fritt behandlingsvalg (OID=8486)
Tjenestetype for svarmelding (OID=8270)
Type dokumentreferanse (OID=8114)
Type innhold i meldingen Helseopplysninger til lege (OID=9137)
Type innhold i meldingen Henvisning (OID=9146)
Type innhold i meldingen Medisinske opplysninger (OID=9138)
Type innhold i meldingen Utskrivningsrapport (OID=9139)
Type klinisk opplysning (OID=8233)
Type opplysning ved pasientsamhandling - fra Pleie- og omsorg (OID=9152)
Type opplysning ved pasientsamhandling - fra sykehus (OID=9154)
Type opplysninger ved pasientsamhandling - fra lege (OID=9153)
Type tekstsvar (OID=8231)
Type tekstsvar i kommentar til rekvisisjon og henvisning (OID=8234)
Type tekstsvar i tekstlig resultat i svarrapportering av medisinske tjenester (OID=8243)
Type tekstsvar-S1 (OID=8311)
Type tiltak som iverksettes ovenfor en pasients mindreårig barn (OID=9310)
Type uspesifisert forespørsel (OID=8331)
Typer av informasjon til pasient (OID=9502)
Typer av kvitteringer for undersøkelser (OID=9503)
Utfall av vurdering av henvisningen (OID=8485)
Utfall klinisk beslutning pakkeforløp kreft (OID=9175)
Vaksinasjonsmerknadstyper (OID=9525)
Vedtakstype hastevedtak tvangsmidler (OID=9314)
Vurdering av pasientens samtykkekompetanse (OID=9316)
Vurdering av pasientens samtykkekompetanse - tvungent psykisk helsevern (OID=9313)
Årsak til null-verdi (OID=9204)

 

  Gi tilbakemelding på denne siden