Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

FolkehelsearbeidDefinisjon
Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon.

 • Folkehelsearbeidet må bygge på at alle samfunnssektorer og forvaltningsnivåer - på politisk, administrativt og faglig plan - føler et ansvar for å fremme folkehelsen.
 • Folkehelsearbeidet og utvikling av aktive og trygge lokalsamfunn er to sider av samme sak.
 • Konkrete tiltak planlegges, utvikles og iverksettes i et forpliktende samarbeid mellom berørte parter.
 • De som blir berørt av planer og tiltak må være med på denne prosessen.
 • Planer og tiltak må evalueres med sikte på å se om de har positive virkninger på folkehelsen.

  Produkt
  Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  Organisasjoner
  Ansvarlig: KITH AS
  Registrert av: KITH AS

  Kategorier
  Strategi.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden